Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ МСМ

______________ В.М. Власовець

«___»_______________ 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Н ППП 2 «Сільськогосподарські машини»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань                   20 «Аграрні науки та продовольство»                             

(шифр і назва)

Спеціальність                208 «Агроінженерія»                                                                                                                                                                         

(шифр і назва спеціальності)

          за освітньою програмою    «Агроінженерія»                                                                                                                                                   

(назва)

інститут             ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                              

2018 рік.

Робоча програма «Сільськогосподарські машини»                                    для студентів

галузь знань          20 «Аграрні науки та продовольство»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю      208 «Агроінженерія»                                                                              

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Агроінженерія»

 (вказати назву)                                                         

Розробник програми:

Професор, д.т.н. Морозов І.В.

Доцент, к.т.н. Козій О.Б.

Доцент, к.т.н. Кириченко Р.В.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   _______________________ (підпис) Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«5» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Морозов І.В., Козій О.Б., Кириченко Р.В.. 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 1 Спеціальність: 208 «Агроінженерія» (шифр і назва) за освітньою програмою «Агроінженерія» (назва) Рік підготовки
1-й 1-й
Загальна кількість годин – 90 Семестр
1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр   15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
15 год. 4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Вид контролю:
1-й семестр – іспит 1-й семестр – іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 8/82

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: отримання студентами того обсягу і якісного рівня знань, якого потребують сучасні вимоги щодо наукоємних методів проектування, конструювання та розрахунку параметрів робочих органів сільськогосподарських машин з урахуванням механіко-технологічних властивостей об’єкта обробітку.

Завдання: вивчення дисципліни «Сільськогосподарські машини» є засвоєння робочих процесів, що виконують сільськогосподарські машини, як засоби механізації виробництва продукції рослинництва, їх технологічний процес та основи закономірності розрахунку параметрів сільськогосподарської техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути компетентним:

Інтегральна компетенція: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність розробляти та управляти проектами.

Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і систем для створення моделей механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

Здатність інтегрувати знання механіки, комп’ютерного керування, інформаційних технологій, мікроелектроніки;- до проектування мехатронних систем машин і обладнання АПК використання механічних систем з комп’ютерним керуванням рухом.

Здатність забезпечувати працездатність і справність сільськогосподарської техніки при мінімальних витратах часу, трудових та матеріальних ресурсів.

Здатність до отримання і аналізу інформації щодо тенденцій розвитку аграрних наук, технологій і техніки в агропромисловому виробництві.

Здатність використовувати методи і прийоми обґрунтування та прийняття оптимальних рішень в інженерній діяльності.

Здатність використовувати принципи екологічної безпеки при розробці нових проектів і виробничих технологій в АПК до аналізу шляхів підвищення екологічності сільськогосподарського виробництва.

Знати: процеси, що виконуються відповідними машинами і робочими органами сільськогосподарських машин, методи обґрунтування і розрахунку параметрів і режимів роботи сільськогосподарської техніки, агрегатів та комплексів; основні закономірності проектування та конструювання сільськогосподарської техніки, напрямки і тенденції розвитку науково-технічного прогресу в галузі сільськогосподарської техніки.

вміти: обґрунтовувати процеси взаємодії основних робочих органів машин та сільськогосподарської техніки із оброблюваними середовищами, виконувати розрахунки конструктивних і кінематичних параметрів робочих органів, режимних параметрів технологічних процесів машин та виконувати комплекси робіт по проектуванню та конструюванню сільськогосподарської техніки, вести розробку нових технічних рішень, спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарської техніки та якості виконання технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС.

Робоча програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо–кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована згідно з вимогами кредитно–модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за Європейською кредитно–трансферною системою (ECTS).

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Робочі процеси та основи теорії машин для післязбиральної обробки зерна.

Тема 1. Основи теорії очистки та сортування насіння та обґрунтування параметрів робочого процесу плоского решета.

Методи статистичної обробки експериментальних даних. Варіаційні та інтегральні криві властивостей компонентів насіннєвих сумішей. Визначення вихідної та прогнозування залишкової засміченості насіннєвого матеріалу.

Рух насіння по решету. Параметри внутрішньо-шарових процесів. Закономірності процесу просіювання крізь отвори плоских решіт і гранична швидкість руху насіння по решету. Процеси забивання і очистка плоских решіт. Особливості просіювання насіння через отвори вібраційних насіннєочисних решіт. Вибір плоских решіт. Повнота розділення насіннєвого матеріалу на плоских решетах.

Тема 2. Обґрунтування процесу роботи і параметрів циліндричних решіт та основи теорії повітряних систем насіннєочисних машин.

Два виду руху частки по внутрішній поверхні горизонтального циліндра, що обертається. Робочі режими циліндричних решіт. Вібровідцентрові циліндричні решета. Технологічний процес та обґрунтування параметрів циліндричних і дискових трієрів.

Повітряні системи насіннєочисних машин та їх класифікація. Вертикальний повітряний канал. Теорія розподілення насіннєвих сумішей у вертикальному, похилому і горизонтальному повітряних потоках. Типові схеми і принцип дії пневмосепаруючих машин, пиловловлюючих і пиловідокремлюючих пристроїв. Теоретичні основи технологічних процесів інерційних та електромагнітних сепараторів пневматичних машин.

Тема 3. Основи теорії зерносушарок та перспективні технології післязбирального обробітку посівного і продовольчого зерна.

Основні закономірності тепло- і масообміну під час сушки зернового вороху. Методи розрахунку терміну сушки. Кінематика і динаміка процесу зневоднення зерна. Тепловий баланс зерносушильного агрегату. Перспективні технології післязбирального обробітку посівного і продовольчого зерна.

Змістовий модуль 2. Робочий процес та теоретичні основи роботи машин для збирання картоплі та буряків.

Тема 4. Основи технологічного процесу та теорії картоплезбиральних машин.

Копаючі робочі органи, обґрунтування їх параметрів. Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів сепаруючих робочих органів. Визначення параметрів сортируючих робочих органів.

Тема 5. Основи технологічного процесу та теорії машин для збирання цукрових буряків.

Технології збирання цукрових буряків. Апарати для зрізання гички, визначення їх параметрів і їх вплив на технологічний процес. Визначення параметрів копаючих робочих органів. Робота щупа-копіра і визначення його параметрів. Визначення параметрів дискових ножів і їх вплив на технологічний процес.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 2. Робочі процеси та основи теорії машин для післязбиральної обробки зерна.
Тема 1. Основи теорії очистки та сортування насіння та обґрунту-вання параметрів робочого процесу плоского решета. 22 3 8 11 22 1 2 19
Тема 2. Обґрунтування процесу роботи і параметрів циліндричних решіт та основи теорії повітряних систем насіннєочисних машин. 18 3 4 11 18 1 2 15
Тема 3. Основи теорії зерносушарок та перспективні техно-логії післязбирального обробітку посівного і продовольчого зерна. 14 3 11 14 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Разом за змістовим модулем 1 54 9 12 33 54 2 4 48
Змістовий модуль 2. Робочий процес та теоретичні основи роботи машин для збирання картоплі та буряків
Тема 1. Основи технологічного процесу та теорії картоплезбиральних машин 18 3 15 18 1 17
Тема 2. Основи технологічного процесу та теорії машин для збирання цукрових буряків 18 3 3 12 18 1 17
Разом за змістовим модулем 2 36 6 3 27 36 2 34
Усього годин 90 15 15 60 90 4 4 82

5. Теми семінарських занять

Відсутні

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
1 Дослідження кінематики плоского коливального решета зерноочисної машини 2  
2 Розділення насіннєвих сумішей на решетах 2 1
3 Розділення насіннєвих сумішей на віброфрикційному сепараторі 2 1
4 Розділення насіннєвих сумішей повітряним потоком 2 1
5 Оцінка роботи коливної насіннєочисної машини 2  
6 Вплив кінематичних параметрів на якість роботи коливної насіннєочисної машини 2 1
7 Визначення оптимальних параметрів живильника-орієнтатора 3  

7. Теми лабораторних занять

Відсутні

8. Самостійна робота

  1. Аналіз наукових досліджень по удосконаленню способів очистки і сортування зернового вороху, шляхи удосконалення параметрів робочих органів і процесів зерноочисних машин.
  2. Стан сучасних повітряних систем насіннєочисних машин і шляхи їх удосконалення з урахуванням результатів науково-дослідних робіт.
  3. Аналіз сучасних методів сушки сільськогосподарських матеріалів і шляхи їх удосконалення з метою збільшення використання природних джерел енергії.
  4. Стан сучасних способів збирання картоплі і шляхи удосконалення робочих органів картоплезбиральних машин з урахуванням результатів наукових досліджень.
  5. Аналіз сучасних технологій збирання цукрових буряків в нашій країні і за кордоном, удосконалення параметрів робочих органів бурякозбиральних машин.

9. Індивідуальні завдання

Відсутні

10. Методи навчання

Теоретичний матеріал надається у вигляді лекцій із застосуванням технічних засобів (мультимедійна техніка).

Студенти виконують практичні заняття після засвоєння лекційного матеріалу. Перед виконанням кожного практичного заняття студенти проходять вхідний контроль знань, мета якого визначення рівня знань необхідного для якісного виконання роботи.

Студенти, які мають відповідний рівень знань і допущені до виконання лабораторних занять, проходять інструктаж з техніки безпеки.

Студенти, які не мають необхідного рівня знань, до виконання практичних занять не допускаються.

Після виконання практичної роботи кожний студент індивідуально їх захищає та отримує відповідну оцінку знань.

11. Методи контролю

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної лабораторної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 4…5 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо. Ця кількість балів нараховується за пропозицією викладача, уточняється та затверджується на засіданні кафедри.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 30 100
20 20 10 10 10

Т1, Т2 … Т5 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену
90-100 А відмінно 
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Навчальні програми; опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни; нормативні документи; плакати.

1. Навчальні програми; опорні конспекти лекцій.

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (вказівки до виконання практичних занять).

3. Ілюстративні матеріали (плакати, стенди та ін.).

4. Комплекти демонстраційних матеріалів (презентації).

14. Рекомендована література

1. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос, 1980.

2. Основы теории и расчета рабочих процессов сельскохозяйственных машин / Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д. Зонов и др. под общ. ред. Г.Е. Листопада. – Часть II. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с.

3. Войтюк Д.Г., Ящун С.С., Довжик М.Я. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку. Навчальний посібник / За ред. Д.Г. Войтюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 543 с.

4. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : Підручник / Д.Г.Войтюк, В.М.Барановський, В.М.Булгаков та ін.; за ред. Д.Г.Войтюка. – К. : Вища освіта, 2005. – 464 с.

5. Сільськогосподарські машини. Практикум з теорії і розрахунків параметрів процесів та робочих органів сільськогосподарських машин / І.В. Морозов, М.В. Бакум, В.І. Пастухов та ін.; за ред. І.В. Морозова. – Харків: ХНТУСГ, 2012. – 271 с.

Допоміжна

6. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 1. Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків: Око, 2002. – 444 с.

7. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 2. Машини для сівби та садіння. Харків: Око, 2002. – 452 с.

8. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 3. Машини для приготування і внесення добрив. Харків: Око, 2002. – 352 с.

9. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 4. Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб. Харків: Око, 2002. – 272 с.

10. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 1. Машини для заготівлі кормів. Харків: Око, 2003. – 360 с.

11. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 2, книга 1. Зернозбиральні машини. Харків: Око, 2003. – 369 с.

12. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 2, книга 2. зернозбиральні машини. Харків: Око, 2005. – 404 с.

15. Інформаційні ресурси

  1. Література бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка та Електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення ХНТУСГ ім. П. Василенка.
  2. Джерела (Інтернет) по моделюванню технологічних процесів і систем.
  3. korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.