Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарських машин»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ МСМ

(підпис)    В.М. Власовець

«6» червня        2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(вН ППП 3) авторське право

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань              20 «Аграрні науки та продовольство»                                            

(шифр і назва)

Спеціальність                             208 «Агроінженерія»                                                                                                                                                                                  

(шифр і назва спеціальності)

            за освітньою програмою              «Агроінженерія»                                                                                                                                                           

(назва)

інститут                         ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                             

2018 рік.

Робоча програма                       «АВТОРСЬКЕ ПРАВО» для студентів

галузь знань                    20 «Аграрні науки та продовольство»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю      208 «Агроінженерія»                                                                                         

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Агроінженерія»

 (вказати назву)                                                         

Розробники програми:

Професор к.т.н. Бакум М.В.,

Доцент к.т.н. Крекот М.М.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «05» червня 2018 року № 10

Завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини»     Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«05» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Бакум М.В. Крекот М.М. 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність: 208 «Агроінженерія» (шифр і назва) за освітньою програмою «Агроінженерія» (назва) Рік підготовки
6-й 7-й
Загальна кількість годин – 24 Семестр
11-й 13-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр   12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
0 0
Самостійна робота
66 год. 90 год.
Вид контролю:
11-й семестр – іспит 13-й семестр – іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 12/12/66

для заочної форми навчання – 4/4/90

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчальної дисципліни полягає у формуванні досвіду з питань правового регулювання відносин між суб’єктами інтелектуальної власності на етапі використання інформації і, зокрема, патентної документації при проведенні патентних досліджень та створення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності на підставі творчої діяльності.

Завдання. Набуття навичок з питань правового регулювання відносин між суб’єктами інтелектуальної власності на етапі використання та створення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

Інтегральна компетенція: Здатність вирішувати складні завдання і проблеми професійної діяльності з водних біоресурсів та аквакультури у процесі  навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності: Здатність практичного володіння іноземною мовою для її використання в професійній діяльності; аналізувати і реферувати науково-технічну інформацію та опублікувати результати наукових досліджень на іноземній мові; Здатність використовувати знання з педагогіки у викладацькій діяльності; Здатність творчо та критично мислити, застосувати філософські знання у процесі виконання наукового дослідження, оволодіти методологією наукового пізнання, логікою та культурою наукової дискусії.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: Здатність використовувати методологію наукових досліджень для створення нових та удосконалення існуючих технологічних систем сільськогосподарського призначення, пошуку оптимальних методів їх експлуатації; здатність виконувати теоретичні дослідження методами класичних наук, з використанням теорії подібності та аналізу розмірностей, статистичної динаміки, теорії масового обслуговування в області механізації сільського господарства; Здатність до отримання і аналізу інформації щодо тенденцій розвитку аграрних  наук, технологій і техніки в агропромисловому виробництві; Здатність використовувати методи і прийоми обґрунтування та прийняття оптимальних рішень в інженерній діяльності; Здатність використовувати нормативно-законодавчу базу з метою правового захисту розроблюваних об’єктів та їх нормативно обґрунтованого введення в господарський обіг, спрямовуючи отриманий прибуток на підвищення добробуту суспільства.

Вміти: вибирати методи оцінки вартості прав інтелектуальної власності. Оцінювати характер порушення прав інтелектуальної власності, якщо такі є. Розв’язати протиріччя у випадку дій, що визначають порушення авторських прав, в адміністративному порядку. Скласти окремі види договору на передання авторських прав щодо об’єктів інтелектуальної власності.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ до сфери права інтелектуальної власності.

Тема 2. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Оформлення прав на винаходи (корисні моделі).

Тема 4. Охорона прав на промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції.

Тема 5. Міжнародне співробітництво у сфері охорони авторських прав що до інтелектуальної власності.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Вступ до сфери права інтелектуальної власності та патентознавства 21 3 3     15 24 1 3     20
Тема 2. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності 21 3 3     15 24 1 3     20
Разом за змістовим модулем 1 42 6 6     30 48 2 6     40
Змістовий модуль 2.
Тема 3. Оформлення прав на винаходи (корисні моделі) 16 3 3     10 18 1 2     15
Тема 4. Охорона прав на промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції 16 3 3     10 17,5 0,5 2     15
Тема 5. Міжнародне співробітництво у сфері охорони авторських прав що до інтелектуальної власності 16 3 3     10 14,5 0,5 2     12
Разом за змістовим модулем 2 48 9 9     30 50 2 6     42
Усього годин 90 15 15     60 98 4 12     82

5. Теми семінарських занять

(відсутні)

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
1 Визначення ставки роялті 2 0,5
2 Визначення ціни ліцензії 1 0,5
3 Визначення окремо для кожного ОІВ вартості ліцензії та його частки для інноваційного продукту створеного на підставі двох або більше винаходів 1 0,5
4 Визначення значення коефіцієнта досягнутого результату для розрахунку вартості ліцензії 2 0,5
5 Визначення значення коефіцієнта складності розв’язання технічної задачі для розрахунку вартості ліцензії 2 0,5
6 Визначення значення коефіцієнта новизни для розрахунку вартості ліцензії 2 0,5
7 Визначення значень коефіцієнтів досягнутого результату, складності розв’язання технічної задачі, новизни для розрахунку вартості ліцензії 2 1
  Разом 12 4

7. Теми лабораторних занять

(відсутні)

8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
1 Оформлення угоди на об’єкти інтелектуальної власності (літературний твір, комп’ютерна програма) 8 11
2 Оформлення ліцензійної угоди (ліцензія на використання винаходу; ліцензія на використання промислового зразка; ліцензія на товарний знак) 8 11
3 Оформлення договору купівлі-продажу ліцензії та прав на використання охоронного документу 8 11
4 Оформлення угоди між юридичними особами про передачу охоронного документу від однієї особи іншій 8 11
5 Оформлення заяви на використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка між фізичними особами 8 11
6 Оформлення договору між роботодавцем і винахідником 8 11
7 Оформлення авторських договорів 9 12
8 Оформлення актів 9 12
  Разом 66 90

9. Індивідуальні завдання

1. Оформлення звіту за проведеним патентним дослідженням.

2. Оформлення угод та договорів стосовно об’єктів інтелектуальної власності.

3. Оформлення заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, статистичних даних, таблиць, технічних засобів навчання, тощо.

Практичні заняття: рішення практичних робіт, розв’язування інженерних задач із застосуванням ПЕОМ, тестування.

Самостійна робота: вивчення тем у домашніх умовах, бібліотеці, комп’ютерному класі, в Інтернеті.

Підготовка до іспиту.

11. Методи контролю

Поточне тестування: захист розрахунково-практичних робіт, тематичне тестування. Підсумкове тестування – іспит.

Питання до іспиту.

1. У чому полягає сутність об’єкта винаходу «пристрій»? Які ознаки характерні  для цього об’єкта? Які елементи при патентуванні включає об’єкт «пристрій» в Україні, Російській Федерації, Німеччині, США?

2. Які системи подання заявки на винахід існують у світі та у чому їх відмінність? У яких випадках винахідник має право на подання заявки й отримання патенту? Хто може бути суб’єктом права на винаходи?

3. У чому, на вашу думку, виявляються подібність та відмінність інтелектуальної власності порівняно з іншими видами власності?

4. У чому сутність європейської системи формування формули винаходу? У чому відмінність американської та європейської систем і побудови формули патенту? У чому сенс англійської системи побудови формули винаходу?

5. Що таке первинні джерела патентної інформації? Що є вторинними джерелами патентної інформації? Які відомості публікують у бюлетені «Промислова власність»? Які відомості включаються до річного покажчика офіційного бюлетеня «Промислова власність»? Які джерела патентної інформації видаються в Україні та Росії?

6. Яка роль засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг у сучасній ринковій економіці?

7. Які системи належать до міжнародної класифікації? З яких елементів складається система класифікації винаходів та у чому полягає їх сутність? В чому полягає сутність класифікації винаходів згідно міжнародної патентної класифікації?

8. З яких документів складається заявка на винахід і що в них зазначається? Який зміст вкладається в заяву на видачу патенту? Які документи відносяться до юридичних під час подання заявки і в чому їх особливість?

9. Чому, на вашу думку, є необхідність вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності?

10. Що являє собою об’єкт винаходу «спосіб» і якими ознаками він характеризується? У чому полягає основна відмінність між об’єктами винаходу «пристрій» і «спосіб»? За якими процесами виконання дій класифікують об’єкти винаходу «спосіб»?

11. Чим визначається співавторство у створенні патенту? Кого вказують у заявці на видачу патенту? Хто є патентовласником і на яких засадах? За яких умов патентовласниками можуть бути іноземні громадяни? Хто є правонаступником, спадкоємцем патенту?

12. Чим відрізняється патент від «малого патенту»? Чому, на вашу думку, в сучасному світі зростає кількість країн, що надають правову охорону корисним моделям?

13. Яким показником визначається новизна винаходу? Які вимоги передбачає абсолютна світова новизна? Які вимоги передбачає абсолютна світова новизна? Що таке відносна світова новизна? Які характерні ознаки має локальна новизна? Яке джерело інформації визначає новизну винаходу? Який винахід не визнається відповідним умовам новизни?

14. Що входить до складу патентних досліджень? Що таке життєвий цикл об’єкта господарської діяльності? У складі яких робіт виконуються патентні дослідження? Які види патентного пошуку застосовуються під час патентних досліджень?

15. Чи всі країни однаковою мірою зацікавлені в жорсткому захисті прав на об’єкти інтелектуальної власності?

16. Які існують системи експертизи щодо заявленого рішення на охоронний документ ? У чому особливість системи експертизи?

17. Розкрийте найважливіші характеристики промислового зразка як об’єкта інтелектуальної власності. Що є об’єктами промислового зразка і які вони можуть бути?

18. Які проблеми щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності породжує проникнення комерційних відносин у мережу Інтернет?

19. На яку речовину можна отримати патент? Які характерні ознаки об’єкта винаходу «речовина»? Що включають композиції?

20. Що являє собою критерій «винахідницький рівень»? Які вимоги висуваються для визначення промислової придатності?

21. Яким чином, на вашу думку, можуть бути вирішені проблеми охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в глобальній інформаційній мережі?

22. Надайте перелік та визначення поняття комерційних позначень. В чому полягає відмінність «ноу-хау» та «шоу-хау»? Наведіть приклади комерційних позначень.

23. Що таке єдність винаходу? Розкрийте особливості винаходів як об’єктів промислової власності.

24. Чи всі результати творчої інтелектуальної діяльності є об’єктами інтелектуальної власності? Поясніть відповідь.

25. Який існує регламент проведення патентного пошуку і з яких етапів він складається? Як складається звіт регламенту? Що входить до тематичного пошуку? Які елементи входять до іменного пошуку? Із чого складається нумераційний пошук? Які елементи входять до пошуку патентів-аналогів? Для якого виду діяльності застосовуються результати пошуку?

26. Дайте перелік результатів науково-технічної творчості, що є об’єктами права інтелектуальної власності. Чи можуть українські заявники отримати охоронний документ на заявлений результат інтелектуальної власності у відповідності до вимог Європейської патентної конвенції? Поясніть відповідь.

27. У чому полягає економічна причина необхідності охорони прав на результати науково-технічної творчості?

28. На які об’єкти встановлює права промислова власність? Що означає термін «промислова власність»? На яких основних положеннях ґрунтується правова охорона об’єктів промислової власності? Охарактеризуйте сутність і структуру промислової власності.

29. Назвіть майнові права автора. Які особисті (немайнові) права належать співавторам?

30. У чому полягає роль патентної документації?

31. Які характеристики визначають об’єкт винаходу «штам мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин»?

32. Які методи належать до винахідницької та пошукової роботи під час створення винаходу? В чому полягає їх сутність? З яких елементів складаються методи?

33. Яка роль інтелектуальної власності в економічному розвитку держави?

34. Що таке явочна експертиза? Які переваги явочної експертизи порівняно з формальною?

35. Що таке винахід «на застосування»? Що найчастіше використовують як об’єкт винаходу «на застосування» і чому?

36. Яка роль інтелектуальної власності в культурному розвитку суспільства?

37. Що означає таке поняття, як «право інтелектуальної власності»? Що відноситься до об’єктів права інтелектуальної власності? Розкрийте структуру цього поняття.

38. Що таке службовий винахід та як у (загальних рисах) діє механізм його правової охорони? Кому належать майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, створений за замовленням, і в чому вони полягають?

39. У чому полягає відбір ідей для створення конкурентоздатної продукції?

40. Що таке знак обслуговування та сертифікаційний знак (марка)? Які функції виконує товарний знак? Яке маркування застосовується для знаків товарів та послуг? Які позначення не можуть отримати правову охорону в Україні як знаки для товарів та послуг?

41. Чи діє правова охорона на сорти рослин в Україні та інших країнах світу? Якщо так, – то в чому полягає особливість цієї охорони; якщо ні, – то що цьому перешкоджає?

42. Чому потрібно захищати права інтелектуальної власності ?

43. Що таке авторське право та на які об’єкти воно поширюється? Як засвідчуються авторські права на твір? Чи може охоронятися частина твору? Які об’єкти не охороняються авторським правом? Який термін встановлено для охорони прав авторів?

44. Що таке патент і що він визначає? Що є обов’язковою умовою правової охорони власника патенту і чому? Які види патентів на винаходи та корисні моделі існують в Україні?

45. Чи може патент перебувати у приватній власності окремо фізичних та юридичних осіб, а також у спільній їх власності? Поясніть відповідь.

46. Які існували етапи становлення та розвитку системи правової охорони результатів інтелектуальної власності?

47. Охарактеризуйте суб’єктів відносин інтелектуальної власності? Хто може бути автором твору, а хто вважається його співавторами? Коли в Україні об’єкт інтелектуальної власності переходить у суспільне надбання?

48. Як слід розуміти поняття «службовий винахід» (корисна модель, промисловий зразок)? Від чого це залежить та якими умовами визначається?

49. Розкрийте сутність, основні риси та принципи патентного права. Охарактеризуйте об’єкти патентного права.

50. Поясніть, яке значення мала система привілеїв для становлення правової охорони об’єктів авторського права? У чому полягало значення прийнятого Статуту королеви Анни? Розкрийте об’єктивне та суб’єктивне значення сучасного поняття «авторське право». Що собою являє база даних як об’єкт авторського права?

51. Що є хибним (суперечливим) в новизні заявки на одержання американського патенту з погляду критерію «новизна»?

52. Що таке «фірмове найменування»? Охарактеризуйте сутність і призначення фірмових найменувань та найменувань місць походження товарів. Чим різняться між собою фірмове найменування й товарний знак?

53. Що вважається датою подання заявки на одержання патенту? Як здійснюють офіційні публікації про надання охоронного документу в залежності від стадії діловодства в різних країнах світу?

54. Яка система патентування існує у США – явочна чи авторська? Чому Ви так вважаєте? Поясніть відповідь.

55. Охарактеризуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

56. Що таке формальна експертиза? На яких етапах розгляду заявки застосовується формальна експертиза? Які вимоги висуваються під час формальної експертизи? На яких умовах розгляду заявки під час формальної експертизи видається патент на винахід (корисну модель)? Які характерні недоліки та зауваження виникають під час проведення формальної експертизи? Чим формальна експертиза відрізняється від експертизи за сутністю?

57. Як Ви розумієте «перевидання патенту»? Поясніть відповідь.

58. Що може бути об’єктом топографії інтегральної мікросхеми (ІМС)? Яким документом охороняються об’єкти топографії ІМС і який термін дії цього документу? Хто і за яких умов має право на одержання охоронного документу на топографію ІМС?

59. Охарактеризуйте сутність категорії «авторське право». Що таке «копірайт» і що він охороняє? Розкрийте спільні та відмінні ознаки авторського та патентного прав. У чому сутність основних принципів авторського права? Зазначте суб’єктів авторського права. Які літературні твори не можуть бути об’єктами авторського права?

60. Як можна промисловий зразок підвести під дію законодавства щодо товарних знаків?

61. В чому полягає сутність і специфіка категорії «суміжних прав»? Охарактеризуйте суб’єктів і об’єктів суміжних прав.

62. Що є об’єктом корисної моделі? За яких умов надається правова охорона цим об’єктам? Яким документом визначається правова охорона цього об’єкту та який термін його дії?

63. Як Ви розумієте те, що джерело походження товарів, маркованих товарним знаком, може бути анонімним? З чим це пов’язане?

64. З яких причин припиняється дія патенту? Коли дозволяється продовження терміну дії патенту? За яких причин патент втрачає права на своє існування? Які підстави визначають патент недійсним повністю або частково?

65. Чи може об’єкт авторського права стати суспільним надбанням? Поясніть відповідь. Чи можна передати особисті (немайнові) та майнові права іншій особі і яким чином? Прокоментуйте, як авторське право переходить у спадщину?

66. Чим відрізняються товарний знак і видове позначення? Як Ви думаєте, яких заходів треба вживати, щоб товарний знак не перетворився у видове поняття?

67. Як можна класифікувати об’єкти інтелектуальної власності? Які сутнісні ознаки об’єктів права інтелектуальної власності? Які об’єкти інтелектуальної власності є складовими патентного права?

68. Що таке коди ІНІД? Як визначаються бібліографічні дані (елементи) охоронного документу і яку інформацію вони містять?

69. Які фактори впливають на здатність позначення певного товару або послуг ввести споживачів в оману та викликати плутанину?

70. Що охоплює «географічне зазначення походження товару» і як його розрізняти серед інших об’єктів власності? Як охороняється цей об’єкт?

71. Коли була започаткована охорона інтелектуальної власності? З чим це пов’язано? Коли і де з’явилися перші патентні закони? Що відноситься до джерел права інтелектуальної власності? Яке основне джерело патентного права?

72. Як Ви розумієте авторське право й виняткове право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом?

73. Що таке «заявка»? Які існують види заявок? Які матеріали надаються для отримання охоронного документу в Україні? Ким надаються зазначені матеріали і кому мають бути адресовані? Яка частина охоронного документу визначається обсяг правової охорони винаходу або корисної моделі? Зазначте терміни дії основних охоронних документів в Україні, а саме: патентів на винахід; деклараційних патентів на винахід; патентів на винахід без проведення експертизи по суті; патентів на секретний винахід; патентів (деклараційних патентів) на корисну модель; свідотств та авторських свідотств на окремі об’єкти промислової власності.

74. Які існують регіональні організації з питань охорони інтелектуальної власності? Для чого вони були створені і в яких межах виконують свою діяльність?

75. Чому до секретів виробництва, що подаються зовні, фірми ставляться з пересторогою?

76. Що таке «Міжнародна заявка», куди вона подається? Що таке «міжнародний пошук», і в чому полягають його особливості?

77. Що може бути об’єктом винаходу та об’єктом корисної моделі? В чому полягає відмінність між ними? Які елементи включає той чи інший об’єкт винаходу?

78. Чому протягом 1931-1991 pp. радянським заявникам було недоцільно одержувати патенти на свої винаходи і промислові зразки?

79. Що визначають суміжні права? Як позначається наявність суміжних прав на об’єкти права власності? Скільки складає термін охорони цих прав в Україні? Що відноситься до об’єктів та суб’єктів суміжних прав?

80. Які етапи розгляду заявки включає перевірочна система експертизи? Які елементи заявки досліджуються під час перевірочної системи експертизи? За яких обставин проводиться кваліфікаційна експертиза заявки? Які характерні питання виникають за проведення експертизи по суті? Які етапи розгляду заявки входять до відстроченої системи експертизи?

81. Чи всі об’єкти авторських творів можна в Україні вільно відтворювати в особистих цілях? Поясніть відповідь.

82. Що таке патентна інформація? Які розрізняють джерела патентної інформації і в чому полягають їх особливості?

83. Що таке винахід? В чому полягає відмінність між об’єктом «винахід» та «корисна модель»? За якими критеріями (вимогами) визначається винахід та які умови для цього передбачені? Зазначте існуючі класифікації об’єктів винаходів. Які об’єкти не визнаються винаходами і чому?

84. Що таке «міжнародний орган з депонування мікроорганізмів»? Де він знаходиться і в чому полягають його задачі?

85. Які існують види охоронних документів за фіксацією майнових та немайнових прав власності? Які терміни їх дії? Який документ є основним джерелом правової охорони?

86. Як побудована Міжнародна класифікація винаходів та корисних моделей? Зазначте основні елементи загальної структури МПК та особливості їх позначення. Коли, де і для чого виникла ця класифікація? Чому класифікації винаходів та корисних моделей періодично переглядається і яка редакція є чинною нині?

87. Коли і для кого необхідно мати професійних представників у процесі одержання європейського патенту?

88. Які джерела інформації застосовуються у винахідницькій та пошуковій роботі? За якими вимогами вибирають джерела інформації? Що таке науково-технічна інформація? Які інформативні документи містять науково-технічну інформацію?

89. Що таке формула винаходу? Для чого вона призначена, що має виражати і яка її роль? Які існують формули за принципом побудови, де вони використовуються і з яких частин складаються?

90. Що означає принцип незалежності патентів? Поясніть відповідь і наведіть приклади.

91. Які особисті немайнові права автора передбачені на об’єкти патентного права чинним законодавством? Які особи можуть виступати патентовласниками на ці об’єкти?

92. В чому полягає різниця між поняттями «комерційне найменування», «фірмове найменування», «фірма»? У чому полягає різниця між комерційним найменуванням і торговельною маркою? Що таке гудвіл?

93. Чи можуть окремі співавтори без згоди інших співавторів дозволити третім особам використовувати твір? Поясніть відповідь.

94. У чому полягає сутність та особливості наукового відкриття? Чим наукове відкриття відрізняється від винаходу? Які об’єкти наукового відкриття ви можете назвати? На яких засадах здійснюється правова охорона наукових відкриттів?

95. Що собою являє раціоналізаторська пропозиція? У чому полягає різниця між раціоналізаторською та винахідницькою діяльністю? Яке значення раціоналізаторських пропозицій для розвитку бізнесу?

96. Чи може перекладач твору без дозволу власника копірайту уповноважувати третіх осіб на тиражування перекладу? Поясніть відповідь.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Т1, Т2 … Т10 – теми змістових модулів.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
12 12 12 12 12

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до ___ до ___ до ___ 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно      зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

  1. Методичні рекомендації для виконання практичних занять.
  2. Конспект лекцій.
  3. Крекот М.М. додатки до методичних вказівок для практичних занять «Оцінка вартості нематеріальних активів» / М.М. Крекот – Харків.: Навчальне видання ХНТУСГ, 2017. – 142с.
  4. Бакум М.В. Методичні вказівки «Засоби реалізації об’єктів інтелектуальної власності» / М.В. Бакум М.М. Крекот – Харків.: Навчальне видання ХНТУСГ, 2017. – 102с.

14. Рекомендована література

Базова

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ. ‑ К.: Відомості Верховної Ради, 1994, № 7, С. 32.

2. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності / Упоряд. Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 172 с.

3. В.Н. Игнатенко, Н.Е. Яркина. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2004 года). Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2004. – 608 с.

4. Г.О. Андрощук, Л.И. Работягова. Патентное право: правовая охрана изобретений. Учебн. пособие. ‑ К.: МАУП, 1999. ‑ 216с.

5. В.Г. Зинов. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. пособие. ‑ М.: Дело, 2003. ‑ 512 с.

6. П.Н. Цыбулев. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. ‑ К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. ‑ 184 с.

7. О.В. Ієвіння, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

8. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

9. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. Вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

10. С.В. Бондаренко, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дмитришин, В.О. Жаров, І.Ю. Кожарська, М.В. Паладій, О.О. Тверезенко, П.М. Цибульов, Т.М. Тевелєва. Інтелектуальна власність Навч. посібник / За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276. с.

11. Борис Юрковский. Как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: Центр “Консульт”, 2007. –352 с.

12. І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / За ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

Допоміжна

1. Ієвіння О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

3. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С.. Патентознавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

4. Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. Вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

5. Бондаренко С.В., Бутнік-Сіверський О.Б., Дмитришин В.С., Жаров В.О., Кожарська І.Ю., Паладій М.В., Тверезенко О.О., Цибульов П.М., Тевелєва Т.М.. Інтелектуальна власність Навч. посібник / За ред. П.М.Цибульова. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276. с.

6. Юрковский Борис. Как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: Центр “Консульт”, 2007. –352 с.

7. Назаренко І.І., Кредісов А.І., Ракша В.О. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / За ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

8. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 248 с.

9. Винахідник та раціоналізатор: Науково-популярний, науковий журнал. – К: УАН, 2000. – 2009.

10. Дейниченко Г.В., Дуб В.В. Патентознавство: Навч. посіб. – Харків: РВВ ХДУХТ, 2006. – 224 с.

11. Войтов В.А., Горбатовський О.М., Бакум М.В., Нікітін С.П. Методичні вказівки до складання і подання заявки на винахід та корисну модель. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 75 с.

12. Рыжов К.В. Сто великих изобретений. – М.: Вече, 2004. – 515 с.

13. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. ‑ К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. ‑ 184 с.

15. Інформаційні ресурси

  1. Джерела Інтернет.
  2. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Артема 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко, пр. Короленко, 1.