Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ МСМ

______________ В.М. Власовець

«___»_______________ 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_____Н ППП 2 Сільськогосподарські машини_____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань                   10 «Природничі науки»                                                  

(шифр і назва)

Спеціальність                        101 «Екологія»                                                                                                                                                                         

(шифр і назва спеціальності)

          за освітньою програмою         «Екологія»                                                                                                                                                     

(назва)

інститут             ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                              

2018 рік.

Робоча програма «Сільськогосподарські машини                                      для студентів

галузь знань                      10 «Природничі науки»   

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю      101 «Екологія»                                                                                                                                                                                                                                                      

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Екологія»

 (вказати назву)                                                         

Розробник програми:

Професор, д.т.н. Пастухов В.І.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   _______________________ (підпис) Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«5» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Пастухов В.І.. 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 10 «Природничі науки» (шифр і назва)   Нормативна
Загальна кількість годин – 90 Спеціальність: 101 «Екологія»     (шифр і назва) за освітньою програмою «Екологія» (назва) Рік підготовки
1-й 1-й
Семестр
1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр   15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
15 год. 4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
60 год. 134 год.
Вид контролю:
іспит   іспит  

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 8/72

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання майбутнім магістрам з екології знань з будови та роботи сільськогосподарських машин, формування умінь і навичок з метою формування здатності оцінювати рівень негативного впливу їх функціонування на довкілля та людину.

Завдання: забезпечити здобуття студентами знань робочих процесів сільськогосподарських машин, їх будови, оволодіти методами оцінки якості виконання технологічних операцій та впливу на довкілля і людину.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути компетентним:

Інтегральна компетенція: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності: Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність розробляти та управляти проектами.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

Знати: загальну будову, принцип роботи сільськогосподарських машин, екологічні показники їх роботи, фактори негативного впливу на довкілля та людину.

вміти: оцінювати вплив функціонування сільськогосподарських машин на довкілля з метою охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредита ЄКТС.

Робоча програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо–кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована згідно з вимогами кредитно–модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за Європейською кредитно–трансферною системою (ECTS).

3. Програма навчальної дисципліни

Вступ. Основні положення дисципліни «Сільськогосподарські машини». Терміни і визначення. Місце сільськогосподарських машин в агропромисловому   виробництві. Найважливіші напрямки удосконалення сільськогосподарських машин. Принципи класифікації сільськогосподарських машин. Фактори впливу сільськогосподарської техніки на довкілля.

Тема 1. Машини для обробітку ґрунту.

Мета обробітку ґрунту. Завдання обробітку ґрунту. Види обробітку ґрунту. Оранка. Поверхневий обробіток ґрунту. Знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту. Екологічна оцінка роботи ґрунтообробних машин.

Тема 2. Машини для сівби і садіння сільськогосподарських культур.

Норма висіву. Якісні показники роботи сівалок. Класифікація посівних і посадочних машин. Конструкція посівних машин. Робочі і допоміжні органи. Передпосівна обробка насінного матеріалу.

Тема 3. Машини для внесення добрив.

Технології і способи внесення органічних і мінеральних добрив та хіммеліорантів. Класифікація та показники якості роботи розкидачів і розподільників добрив. Конструкції машин для внесення добрив. Визначення екологічних показників роботи машин для внесення добрив. Напрямки розвитку машин для приготування і внесення органічних і мінеральних добрив.

Тема 4. Машини для хімічного захисту рослин.

Аналіз методів і способів захисту рослин. Класифікація та показники якості роботи технічних засобів захисту рослин. Види матеріалів хімічного захисту рослин. Технології застосування матеріалів хімічного захисту рослин. Класифікація пестицидів. Макророзподіл, Мікророзподіл. Властивості робочих матеріалів для хімічного захисту рослин. Коефіцієнт ефективної дії краплі. Конструкція машин для хімічного захисту рослин. Напрямки розвитку машин для захисту рослин.

Тема 5. Машини для збирання зернових, круп’яних кукурудзи на зерно.

Класифікація та показники якості роботи машин для збирання зернових, круп’яних кукурудзи на зерно. Зернозбиральний комбайн. Загальна будова, принцип роботи. Машини для збирання кукурудзи. Перспективи розвитку зернозбиральних машин.

Тема 6. Машини для збирання трав на сіно, олійних культур та коренебульбоплодів.

Машини для збирання трав на сіно.

Технології збирання трав на сіно. Класифікація та показники якості роботи сінозбиральних машин. Конструкції машин збирання трав на сіно.

Технології збирання коренебульбоплодів. Показники якості роботи бурякозбиральних машин. Машини для збирання цукрових буряків та картоплі. Екологічні показники роботи машин для збирання коренебульбоплодів.

Тема 7. Меліоративні машини.

Аналіз видів меліорації ґрунтів: культуртехнічна, гідротехнічна, хімічна, ґрунтозахисна. Класифікація та показники якості роботи меліоративних машин.

Машини для: зрізання чагарників; корчування пеньків та каміння; загортання ям; вирівнювання і планування поверхні ґрунту; риття каналів і їх догляду; зрошення сільськогосподарських культур; внесення хімічних речовин; виконання ґрунтозахисних робіт.

Особливості будови, технологічного процесу поливних та дощувальних машин. Система краплинного зрошення. Екологічні показники роботи меліоративних машин.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р
Вступ. Основні положення дисципліни «Сільськогосподарські машини». 1 1 1 1
Тема 1. Машини для обробітку ґрунту. 12 2 2   8 12 1 1 10
Тема 2. Машини для сівби і садіння сільськогосподарських культур. 12 2 2 8 12 1 1 10
Тема 3. Машини для внесення добрив. 12 2 2 8 12 1 1 10
Тема 4. Машини для хімічного захисту рослин. 12 2 2 8 12 1 1 10
Тема 5. Машини для збирання зернових, круп’яних кукурудзи на зерно. 16 2 2 12 16 16
Тема 6. Машини для збирання трав на сіно, олійних культур та коренебульбоплодів. 14 2 2 10 14 14
Тема 7. Меліоративні машини. 11 2 3 6 11 11
Усього годин за курс 90 15 15 60 90 4 4 82

5. Теми семінарських занять

Відсутні

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 2 3
1 Ґрунтообробні машини. Будова плуга загального призначення. 2
2 Посівні та садильні машин. Будова зернової сівалки. 2
1 2 3
3 Машини для внесення добрив.  Будова розкидача мінеральних добрив. 2
4 Машини для хімічного захисту рослин. Будова протруювача ПС -10А, та штангового обприскувача. 2
5 Будова зернозбирального комбайна .. 2
6 Будова кукурудзозбирального та бурякозбирального комбайнів. 2
7 Система краплинного зрошення. Визначення показників якості роботи краплинної стрічки. 3

7. Теми лабораторних занять

Відсутні

8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 2 3
1 1.Призначення і будова культиватора для суцільного обробітку ґрунту культиватора для суцільного обробітку ґрунту. 2. Призначення і принцип роботи роботи культиватора для міжрядної обробки типу УСМК-5,4 В. 3. Система машин для обробітку ґрунту з мульчуванням рослинних решток. 4. Особливості конструкції сучасних комбінованих агрегатів і глибокорозпушувачів для енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту. 8
2 1.Машини для сівби насіння технічних культур і садіння розсади і коренеплодів. 2. Особливості будови, роботи та регулювання комбінованих механічних і пневмомеханічних рядкових і точного висіву сівалок; картоплесаджалок; висадко- саджалок; розсадосаджалок, їх використання. 8
3 Аналіз конструкцій робочих органів машин для внесення добрив. Особливості будови, технологічного процесу та наладка на задані умови роботи кузовних розкидачів органічних і мінеральних добрив; валкоутворювачів-розкидачів; сівалок-розкидачів; туковисівних апаратів; цистерн-розкидачів; цистерн-підживлювачів; машин для приготування сумішей добрив; навантажувачів добрив.   8
1 2 3
4 1. Особливості використання машин для транспортування і заправки отрутохімікатів. 2. Особливості будови, технологічного процесу та налагодження на задані умови роботи обприскувачів, обпилювачів, протруювачів (ПК-20 «Супер», ПНШ-5 «Господар» та ПНШ-3 «Фермер»)., аерозольних апаратів, фумігаторів, їх використання. 8
5 1. Особливості будови, технологічного процесу та налагодження на задані умови роботи валкових жаток, зернозбиральних комбайнів і пристроїв для збирання насінників. 2. Тенденції та напрями розвитку молотильно-сепаруючих апаратів зернозбиральних комбайнів. 3. Машини для післязбиральної обробки зерна та насіння. Технологічні основи очищення і сортування зерна та насіння. 8
6 1. Сучасні ротаційні і роторні косарки з плющильними апаратами. 2. Особливості конструкцій та принцип роботи рулонних прес-підбирачів закордонних фірм. 3. Додаткове обладнання зернозбиральних комбайнів для збирання насіння соняшника, кукурудзи, ріпаку та інших культур. 4.Особливості будови, технологічного процесу та регулювання гичко- збиральних машин; копачів-валкоутворювачів; підбирачів-очисників коренів коренезбиральних машин; бурякозбиральних комбайнів. 10
7 1.Дощувальні машини позиційної дії, переносні, самопересувні, безперервної дії самопересувні, позиційної дії начіпні, позиційно-безперервної дії монтовані. 2.Напрямки розвитку меліоративних машин. 6

9. Індивідуальні завдання

Відсутні

10. Методи навчання

На лекціях – застосування технічних засобів навчання (мультимедійного проектору); на лабораторних заняттях – застосування обладнання, робочі органи сільськогосподарських машин, стенди і плакати, у тому числі використання ПЕОМ для тестового оцінювання знань, у позааудиторний час – робота у домашніх умовах, бібліотеці, комп’ютерному класі, в Інтернеті.

11. Методи контролю

Перед вивченням дисципліни студенти ознайомлюються із системою оцінювання їх роботи, кількісними показниками оцінки кожного виду робіт та дисципліни в цілому, строками контролю засвоєння матеріалу змістових модулів. Протягом семестру студенти регулярно інформуються щодо їх поточного рейтингу з дисципліни.

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної практичної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна та індивідуальна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 5…6 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо.

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) рейтинг з дисципліни визначається за шкалами оцінювання 100-бальною, національною («зараховано», «не зараховано») та системи ECTS.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий контроль (екзамен) Сума
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 20 100
15 10 10 10 15 10 10

Т1, Т2 … Т7 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену
90-100 А відмінно 
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Сільськогосподарські машини» включає:

  1. Типову програму навчальної дисципліни;
  2. Робочу програму дисципліни;

3) Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

4) Опорний конспект лекцій;

5) Пакет контрольних завдань для самоконтролю знань студентів;

6) Методичні вказівки для виконання практичних занять і самостійної роботи.

14. Рекомендована література

Базова

1. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с.

2. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 448 с.

3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1983. – 496 с.

4. Гаврилюк Г.Р. Технологічна наладка та усунення несправностей сільськогосподарських машин. – К.: Урожай, 1988. – 254 с.

Допоміжна

5. Бакум М.В. та ін. «Меліоративні машини». – Харків: ХДТУСГ, 2001. – 308 с.

6. Бакум М.В. та ін «Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини». За ред. М.В. Бакума. – Харків, 2005. – 332 с.

7. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – 285 с.

8. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – 288 с.

15. Інформаційні ресурси

  1. Література бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка та Електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення ХНТУСГ ім. П. Василенка.
  2. Джерела (Інтернет) по сільськогосподарським машинам.
  3. korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.