Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ ТС

______________ О.В. Сайчук

«___»_______________ 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПН ППП1 «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань         13 «Механічна інженерія»                               

(шифр і назва)

Спеціальність                         133 «Галузеве машинобудування»                                                                                                                         

(шифр і назва спеціальності)

          за освітньою програмою          «Галузеве машинобудування»                                      

(назва)

інститут        ННІ «Механотроніки та систем менеджменту»                                                  

2018 рік

Робоча програма «Сільськогосподарські машини»                                    для студентів

галузь знань                    13 «Механічна інженерія»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»                                           

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Галузеве машинобудування»

                             (вказати назву)                                                         

Розробники програми:

Доцент, к.т.н. Михайлов А.Д.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   _______________________ (підпис) Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«    »             2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018рік

Ó Михайлов А.Д., 2018 рік

 

1Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,0 Галузь знань 13 «Механічна інженерія»  (шифр і назва)   Нормативна    
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): 133 «Галузеве машинобудування»                                      (шифр і назва спеціальності)   Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                           (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 90 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –  60 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
15 год. 4 год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 8/82

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Надання майбутнім бакалаврам глибоких знань з сучасних засобів механізації рослинництва, формування умінь і навичок обґрунтованого вибору технічних засобів для роботи в конкретних умовах виробництва.

Завдання. Засвоїти будову, технологічний процес та налагодження на задані умови роботи сільськогосподарських машин і знарядь, набути практичні навички виконання механізованих робіт у рослинництві, експлуатації, обслуговування і ремонту, умови роботи і критерії якості, яким мусить відповідати машина.

Предметом дисципліни є: сільськогосподарські машини і знаряддя як засоби механізації виробництва продукції рослинництва, призначення, загальна будова, технологічний процес, особливості конструкції робочих органів груп машин вітчизняного і зарубіжного виробництва для виконання технологічних операцій, їх переваги і недоліки, умови використання та налагодження на задані умови роботи.

Після вивчення дисципліни кожний студент повинен володіти:

  • знаннями загальної будови і регулювань сільськогосподарських машин і знарядь вітчизняного і зарубіжного виробництва для механізації виробництва продукції рослинництва, особливостей конструкції робочих органів, їх переваг і недоліків та умов використання;
  • навичками ефективної компоновки і підготовки до роботи машин і знарядь в заданих умовах виробництва, освоєння нових конструкцій сільськогосподарських машин і знарядь; складання, регулювання, управління сільськогосподарськими машинами і знаряддями вітчизняного і зарубіжного виробництва; працювати з технічною літературою і конструкторською документацією по сільськогосподарських машинах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути компетентним:

Інтегральна компетенція: Здатність використовувати знання, щоб вибирати процеси, обладнання та нові конструктивні засоби для підвищення ефективності сільськогосподарських машин.

Загальні компетентності: Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями засобів механізації виробництва продукції рослинництва.

Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів.

          Здатність використовувати знання у розв’язуванні завдань підвищування якості продукції при ефективної компоновки і підготовки до роботи сільськогосподарських машин і знарядь в заданих умовах виробництва.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І

Вступна лекція. Сучасний стан механізації сільськогосподарського виробництва та перспективи розвитку. Мета та завдання вивчення дисципліни. Класифікація технологічних процесів для виробництва сільськогосподарської продукції. Принципи класифікації, найменування та маркування машин.

Тема 1. Машини для обробітку ґрунту.

Агробіологічне обґрунтування параметрів та критерії якості обробітку ґрунту. Види обробітку ґрунту, їх аналіз, використання. Оранка: відвальна, безвідвальна, спеціальна. Поверхневий обробіток ґрунту: боронування, коткування, культивація, лущення, вирівнювання.

Аналіз конструкцій робочих органів ґрунтообробних машин: їх конструктивні ознаки, переваги, недоліки, використання.

Типи підвісок робочих органів машин для обробітку ґрунту, їх аналіз. Система машин.

Методика підготовки машини до роботи.

Технологічне налагодження ґрунтообробних машин на задані умови роботи.

Тема 2. Машини для посіву і посадки сільськогосподарських культур.

Агробіологічне обґрунтування параметрів та критерії якості посіву і посадки сільськогосподарських культур.

Сучасний стан і перспективи розвитку механізації сівби і посадки. Класифікація посівних і садильних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів посівних і садильних машин: ємності, висівні апарати, сошники, насінне і тукопроводи, загортачі, вирівнювачі.

Умови функціонування і методика технологічної наладки машин для сівби і посадки.

Тема 3. Машини для внесення добрив.

Обґрунтування параметрів, умови та критерії якості внесення добрив: об’єм, значення, властивості добрив, їх вплив на конструкцію робочих органів. Аналіз технологій внесення добрив. Система машин, класифікація, перспективи розвитку.

Аналіз конструкцій робочих органів машин для внесення добрив: ємності, змішувачі, дозатори, насоси, розподільники, розпилювачі.

Підготовка і технологічне налагодження машин до роботи.

Тема 4. Машини для захисту рослин.

Агротехнічне обґрунтування та критерії якості захисту рослин. Методи захисту рослин, їх аналіз та використання: агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний. Способи хімічного захисту рослин.

Система машин, напрямки розвитку.

Аналіз конструкцій робочих органів машин для захисту рослин: ємності, мішалки, насоси, фільтри, розподільники, розпилювачі, клапани, завантажувальні пристрої.

Технологічне налагодження і підготовка машин на задані умови роботи.

Тема 5. Меліоративні машини.

Задачі і види меліорації. Культуртехнічна меліорація, її складові. Машини для виконання культуртехнічних робіт. Аналіз конструкцій робочих органів.

Гідротехнічна меліорація, її складові. Машини для виконання осушувальних робіт. Машини для виконання зрошення.

Класифікація дощувальних машин.

Хімічна меліорація. Система машин.

Способи і машини для захисту ґрунтів від ерозії.

Тема 6. Машини для збирання зернових культур.

Аналіз умов та критерії якості збирання зернових культур. Аналіз технологій збирання зернових культур, сутність технологій, переваги, недоліки, фактори, які визначають вибір технологій. Система машин та перспективи їх розвитку.

Аналіз конструкцій робочих органів зернозбиральних машин: стеблопідйомники, мотовило, різальні апарати, шнек, молотильний апарат, соломотряси, очистка та ін.

Технологічне налагодження зернозбиральних машин: визначення технологічних параметрів.

Тема 7. Машини для збирання цукрових буряків.

Аналіз умов та критерії якості збирання цукрових буряків, особливості на час збирання, об’єм виробництва, цінність, використання. Аналіз технологій збирання цукрових буряків: назва, сутність, операції, засоби механізації, економічні показники, використання, переваги, недоліки.

Система машин.

Аналіз конструкцій робочих органів бурякозбиральних машин: гичкорізальні апарати, копачі, очисники коренів.

Методика підготовки до роботи машин для збирання цукрових буряків.

Технологічне налагодження бурякозбиральних машин.

Тема 8. Машини для збирання кукурудзи на зерно.

Аналіз умов та критерії якості збирання кукурудзи на зерно: об’єм виробництва кукурудзи на зерно, цінність, використання, особливості на час збирання. Сучасні технології збирання кукурудзи на зерно: сутність, операції, засоби механізації, використання, економічні показники.

Система машин.

Аналіз конструкцій робочих органів кукурудзозбиральних машин: подільники, відривні апарати, різальні апарати, подрібнювачі, очисники качанів, молотильні апарати, транспортери.

Методика підготовки і технологічне налагодження машин для збирання кукурудзи на зерно.

Тема 9. Машини для збирання картоплі.

Аналіз умов та критерії якості збирання картоплі: об’єм виробництва, цінність, властивості на час збирання, використання.

Аналіз технологій збирання картоплі: сутність, технологічні операції, засоби механізації, використання, переваги, недоліки.

Комплекси машин для збирання картоплі.

Аналіз конструкцій робочих органів картоплезбиральних машин: грудкоподрібнювачі, копачі, очисники, апарати для відривання бадилля.

Тема 10. Машини для збирання трав на сіно.

Аналіз умов та критерії якості збирання трав на сіно. Аналіз технологій збирання трав на сіно: розсипного, пресованого, подрібненого. Комплекси машин для збирання трав на сіно: косарки, косарки-плющилки, граблі, волокуші, підбирачі-копнувачі, копицевози, підбирачі-стогоутворювачі, скиртоклади, прес-підбирачі та інші.

Аналіз конструкцій робочих органів сінозбиральних машин: різальні апарати косарок, робочі органи граблів, типи пресувальних камер прес-підбирачів, в’язальні апарати та інші. Методика підготовки і технологічне налагодження машин для збирання трав на сіно.

Тема 11. Машини для післязбиральної обробки зерна.

Агротехнічне обґрунтування та критерії якості розділення зернових сумішей: мета та завдання, проблеми, знаходження ознак розділення, вимоги якості.

Аналіз ознак розділення зернових сумішей: аеродинамічні властивості, розмірні характеристики, щільність, стан поверхні, форма, комплекс фізико-механічних властивостей та ін.

Система машин та їх розвиток.

Основи сушіння зерна. Система машин. Технологічне налагодження зерноочисних і сушильних машин. Підготовка їх до роботи.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1.
Вступ 1 1         1 1        
Тема 1. Машини для обробітку ґрунту. 10 2   2   6 8 1   1   6
Тема 2. Машини для посіву і посадки сільськогосподарських культур. 10 2   2   6 8 1   1   6
Тема 3.Машини для внесення добрив. 6 1   1   4 8         8
Тема 4. Машини для захисту рослин. 6 1   1   4 8         8
Тема 5. Меліоративні машини. 6 1   1   4 8         8
Тема 6.Машини для збирання зернових культур. 10 2   2   6 8 1   1   6
Тема 7. Машини для збирання цукрових буряків. 2 1   2   6 9     1   8
Тема 8. Машини для збирання кукурудзи на зерно. 8 1   1   6 8         8
Тема 9.Машини. для збирання картоплі. 8 1   1   6 8         8
Тема 10.Машини для збирання трав на сіно. 8 1   1   6 8         8
Тема 11. Машини для післязбиральної обробки зерна. 8 1   1   6 8         8
Усього годин 90 15   15   60 90 4   4   82

5. Теми семінарських занять

(Відсутні)

6. Теми практичних занять

(Відсутні)

7. Теми лабораторних занять

№ п/п Назва теми Кількість годин
1 2 3
  Підготовка до роботи машин для основного обробітку ґрунту. 1
  Підготовка до роботи машин для поверхневого обробітку ґрунту. 1
  Підготовка до роботи зернових сівалок. 1
  Підготовка до роботи сівалок точного висіву. 1
  Підготовка до роботи машин для внесення добрив. 1
  Підготовка до роботи машин для хімічного захисту рослин. 1
  Підготовка до роботи меліоративних машин. 1
  Підготовка до роботи зернозбиральних комбайнів. 2
  Підготовка до роботи машин для збирання цукрових буряків. 2
  Підготовка до роботи машин для збирання кукурудзи на зерно. 1
  Підготовка до роботи картоплезбиральних комбайнів. 1
  Підготовка до роботи машин для збирання трав на сіно. 1
  Підготовка до роботи машин для післязбиральної обробки зерна.   1

8. Самостійна робота

Змістовий модуль 1

1. Особливості конструкцій сучасних комбінованих агрегатів і глибокорозпушувачів для енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту.

2. Особливості конструкцій машин для основного обробітку ґрунту зарубіжного виробництва.

3. Тенденції та напрямки розвитку поворотних, оборотних плугів, плугів з регульованою шириною захвату. Особливості конструкцій робочих органів. 4. Особливості конструкцій та технологічного процесу багатофункціональних комплексів машин для обробітку ґрунту, сівби і внесення добрив.

5. Особливості конструкцій спеціальних ґрунтообробних машин і знарядь. 6. Особливості конструкцій сучасних зернових сівалок з пневмомеханічними висівними системами.

7. Системи контролю технологічного процесу сівалок.

8. Особливості конструкцій робочих органів сівалок для прямої сівби. 9. Будова, технологічний процес та регулювання комбінованих

ґрунтообробно-сівалочних агрегатів.

10. Будова, технологічний процес та регулювання картоплесадильних, розсадосадильних і висадкосадильних машин.

11. Аналіз конструкцій робочих органів машин для внесення добрив. 12. Сучасні машини для внесення добрив з підвищеною рівномірністю розподілення добрив.

13. Особливості конструкції тукорозподільників та розкидаючих дисків. 14. Комбіновані машини для внесення у грунт мінеральних добрив. Особливості конструкцій робочих органів.

15. Перспективи розвитку машин для підготовки та внесення органічних і мінеральних добрив.

16. Аналіз конструкцій робочих органів машин для хімічного захисту рослин.

17. Машини для транспортування та заправки отрутохімікатів.

18. Особливості конструкцій сучасних багатофункціональних розпилюючих пристроїв обприскувачів польових культур.

19. Перспективи та напрямки розвитку машин для хімічного захисту рослин.

20. Машини для культуртехнічних робіт. Особливості конструкції.

21. Машини для зрошування. Особливості конструкції.

22. Дощувальні апарати, насосні станції, гідропідживлювачі.

23. Особливості крапельного зрошення.

24. Перспективи та напрямки розвитку меліоративних машин.

25. Особливості конструкцій зернозбиральних машин вітчизняного та зарубіжного виробництва.

26. Особливості конструкцій, технологічний процес та регулювання валкових жаток.

27. Особливості конструкцій, технологічний процес та регулювання підбирачів.

28. Тенденції та напрямки розвитку молотильно-сепаруючих апаратів зернозбиральних комбайнів.

29. Додаткове обладнання зернозбиральних комбайнів для збирання соняшника, кукурудзи та інших культур.

30. Аналіз конструкцій робочих органів машин зарубіжного виробництва для збирання цукрових буряків.

31. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання гичкозбиральних машин зарубіжного виробництва.

32. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання коренезбиральних машин зарубіжного виробництва.

33. Перспективи та напрямки розвитку робочих органів машин для збирання цукрових буряків.

34. Аналіз конструкцій робочих органів машин зарубіжного виробництва для збирання кукурудзи на зерно.

35. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання кукурудзозбиральних машин зарубіжного виробництва.

36. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання пристроїв до зернозбиральних комбайнів для збирання кукурудзи на зерно.   .   37. Перспективи та напрямки розвитку робочих органів кукурудзозбиральних машин.

38. Аналіз конструкцій робочих органів машин зарубіжного виробництва для збирання та післязбиральної обробки картоплі.

39. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання картоплекопачів, картоплекопачів-валкоутворювачів картоплезбиральних комбайнів зарубіжного виробництва.

40. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання машин для післязбиральної обробки картоплі.

41. Аналіз конструкцій робочих органів машин для збирання трав на сіно. 42. Сучасні косарки з плющильними апаратами.

43. Рулонні прес-підбирачі. Особливості конструкції, технологічного процесу та регулювання.

44. Аналіз конструкцій робочих органів машин для післязбирального обробітку зерна та насіння.

45. Особливості конструкцій, режими роботи та налагодження на задані умови зерносушарок.

46. Будова, технологічний процес та регулювання зерноочисних агрегатів.

47. Будова, технологічний процес та регулювання зерноочисно-сушильних комплексів.

48. Перспективи та напрямки розвитку машин для післязбиральної обробки зерна і насіння.

9. Індивідуальне завдання

(Відсутні)

10. Методи навчання

Студенти виконують практичні та лабораторні заняття після засвоєння лекційного матеріалу. Перед виконанням кожного практичного та лабораторного заняття студенти проходять вхідний контроль знань, мета якого визначення рівня знань необхідного для якісного виконання роботи.

Студенти, які мають відповідний рівень знань і допущені до виконання практичних та лабораторних занять, проходять інструктаж з техніки безпеки.

Студенти, які не мають необхідного рівня знань, до виконання практичних та лабораторних занять не допускаються.

Після виконання практичної та лабораторної роботи кожний студент індивідуально їх захищає та отримує відповідну оцінку знань.

11 Методи контролю

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист практичних та лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної практичної та лабораторної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 4…5 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо. Ця кількість балів нараховується за пропозицією викладача, уточняється та затверджується на засіданні кафедри.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль 1 Підсумковий контроль Сума
Назва теми 25 100
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5
5 5 5 5 5
Змістовий модуль 1 Підсумковий контроль Сума
Назва теми 20 100
Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т11
5 5 5 5 5 5

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно      зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Конспекти лекцій.

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (вказівки до виконання практичних занять).

3. Ілюстративні матеріали (плакати, стенди, відеофільми).

14. Рекомендована література

Основна

1. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с.

2. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 448 с.

3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1983. – 496 с.

4. Гаврилюк Г.Р. Технологічна наладка та усунення несправностей сільськогосподарських машин. – К.: Урожай, 1988. – 254 с.

Додаткова

5. Бакум М.В. та ін. “Меліоративні машини”. – Харків: ХДТУСГ, 2001. – 308 с.

6. Бакум М.В. та ін “Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини”. За ред. М.В. Бакума. – Харків, 2005. – 332 с.

7. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – 285 с.

8. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – 288 с.

15. Інформаційні ресурси

1. Нормативна база (ГОСТ, ДСТУ та інші нормативні документи).

2. Джерела (Інтернет) по механізації рослинництва.