Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ ПХВ

(підпис)    В. Бредихін

«6»  червня   2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Механізація процесів АПК в рослинництві

Розділ «Сільськогосподарські машини»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань                    13 «Механічна інженерія»                                           

(шифр і назва)

Спеціальність                         133 «Галузеве машинобудування»                                                                                                                        

(шифр і назва спеціальності)

          за освітньою програмою                                                                                                                                                                      

(назва)

інститут             ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                              

2018 рік.

Робоча програма «Механізація процесів АПК в рослинництві» Розділ «Сільськогосподарські машини»                                                для студентів

галузь знань                    13 «Механічна інженерія»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»                                                                                                                                      

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою _________________________________________________

 (вказати назву)                                                         

Розробники програми:

Доцент, к.т.н. Абдуєв М.М.

Доцент, к.т.н. Кириченко Р.В.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«5» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Абдуєв М.М., Кириченко Р.В.. 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 13 «Механічна інженерія» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 1 Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» (шифр і назва) за освітньою програмою ____________________ (назва) Рік підготовки
2-й 2-й
Загальна кількість годин – 90 Семестр
3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
4 год.
Лабораторні
15 год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Вид контролю:
1-й семестр – залік 1-й семестр – залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60 (1/2)

для заочної форми навчання – 8/82 (1/10,25)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчення засобів механізації виробництва сільськогосподарської продукції, формування умінь і навичок обґрунтування вибору конструкції робочих органів сільськогосподарських машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та особливостей сільськогосподарських матеріалів, їх налагодження на режим роботи в конкретних умовах використання для одержання якісної сировини для переробки.

Завдання: вивчення дисципліни «Механізація процесів АПК в рослинництві». Розділ «Сільськогосподарські машини» є: засвоєння будови, технологічного процесу сільськогосподарських машин, набуття практичних навичок з підготовки до роботи та ефективного використання сільськогосподарської техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути компетентним:

Інтегральна компетенція: Здатність використовувати знання, щоб вибирати процеси, обладнання та нові конструктивні засоби для підвищення ефективності сільськогосподарських машин.

Загальні компетентності: Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями засобів механізації виробництва продукції рослинництва.

Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів.

Здатність використовувати знання у розв’язуванні завдань підвищування якості продукції при ефективної компоновки і підготовки до роботи сільськогосподарських машин і знарядь в заданих умовах виробництва.

Знати: будову, робочі органи і регулювання сільськогосподарських машин, особливості використання різних типів машин, основні напрямки і тенденції удосконалення машин, основні відмінності машин і їх робочих органів.

вміти: обґрунтовано вибирати робочі органи машин для виконання операцій в конкретних умовах виробництва, виконувати наладку і регулювання робочих органів машин на заданий режим роботи, виявляти і ліквідовувати несправності машин, самостійно освоювати нові сільськогосподарські машини та забезпечувати їх ефективне використання у сільськогосподарському виробництві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредита ЄКТС.

Робоча програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо–кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована згідно з вимогами кредитно–модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за Європейською кредитно–трансферною системою (ECTS).

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Машини для обробітку ґрунту, сівби і садіння сільськогосподарських культур, внесення добрив та хімічного захисту рослин.

Тема 1. Основні положення описового курсу сільськогосподарських машин.

Сучасний стан і основні напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва та машинобудування. Загальна характеристика системи машин, завдання і структура курсу. Класифікація технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, класифікація, найменування і маркування сільськогосподарських машин.

Тема 2. Машини для обробітку ґрунту та сівби і садіння сільськогосподарських культур.

Аналіз способів і видів обробітку ґрунту.

Класифікація та показники якості роботи ґрунтообробних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів відвальних і безвідвальних плугів: ножі дискові і черенкові; передплужники; кутозніми; корпуси лемішні і дискові; ґрунтопоглиблювачі; складові відвальних корпусів.

Аналіз конструкцій робочих органів для виконання поверхневого обробітку ґрунту: лапи полольні і універсальні; зуби-розпушувачі і –підживлювачі; лапи-окучники; ротаційні робочі органи.

Машини для основного обробітку ґрунту. Особливості будови та використання плугів загального призначення: обертових і поворотних плугів; плугів-лущильників; плугів-розпушувачів, плугів-плоскорізів; спеціальних плугів. Налагодження плугів на задані умови роботи.

Напрямки розвитку машин для основного обробітку ґрунту.

Машини та знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту. Особливості будови, роботи та регулювання зубових, пружинних, голчастих, ножових, лапчастих і дискових борін; шлейф – і комбінованих борін; котків; вирівнювачів; лущильників; комбінованих ґрунтообробних агрегатів, їх використання.

Розміщення робочих органів у міжряддях для догляду за посівами сільськогосподарських культур.

Напрямки розвитку машин для поверхневого обробітку ґрунту.

Способи сівби і садіння та аналіз конструкцій робочих органів сівалок, саджалок і розсадо-висадко-садильних машин.

Аналіз способів сівби та садіння сільськогосподарських культур.

Класифікація та показники якості роботи сівалок та саджалок.

Аналіз конструкцій робочих органів комбінованих сівалок та саджалок: ємкості для насіння і добрив; ворушилки; дозатори насіння і туків (висівні апарати); насіннє- і тукопроводи; сошники з гострим, тупим, прямим і комбінованим кутом входження у ґрунт; загортачі і ущільнювачі рядків.

Машини для сівби насіння зернових-колосових, технічних культур і садіння розсади і коренеплодів.

Особливості будови, роботи та регулювання комбінованих механічних і пневмомеханічних рядкових і точного висіву сівалок; картоплесаджалок; висадко- саджалок; розсадосаджалок, їх використання. Налагодження сівалок та саджалок на задані умови роботи.

Напрямки розвитку посівних та садильних машин.

Тема 3. Машини для внесення добрив та хімічного захисту рослин.

Аналіз технологій і способів внесення органічних і мінеральних добрив та хіммеліорантів.

Класифікація та показники якості роботи розкидачів і розподільників добрив.

Аналіз конструкцій робочих органів машин для внесення добрив: ємкості для добрив; живильники і розпушувачі добрив; дозатори; подрібнювачі добрив; розподільники по ширині захвату; розпилювачі добрив; робочі органи для розділення фракцій органічних добрив.

Особливості будови, технологічного процесу та наладка на задані умови роботи кузовних розкидачів органічних і мінеральних добрив; валкоутворювачів-розкидачів; сівалок-розкидачів; туковисівних апаратів; цистерн-розкидачів; цистерн-підживлювачів; машин для приготування сумішей добрив; навантажувачів добрив.

Напрямки розвитку машин для приготування і внесення органічних і мінеральних добрив.

Аналіз методів і способів захисту рослин.

Класифікація та показники якості роботи технічних засобів захисту рослин.

Аналіз конструкцій робочих органів машин для хімічного захисту рослин; ємкості для пестицидів; мішалки; живильники; дозатори сухих і рідких пестицидів; розподільники і розпилювачі пестицидів. Насоси і запобіжні пристрої.

Особливості будови, технологічного процесу та налагодження на задані умови роботи обприскувачів, обпилювачів, протруювачів, аерозольних апаратів, фумігаторів, їх використання.

Напрямки розвитку машин для захисту рослин.

Змістовий модуль 2. Машини для збирання сільськогосподарських культур та післязбиральної обробки зерна. Меліоративні машини.

Тема 4. Машини для збирання трав на сіно, зернових і олійних культур, кукурудзи на зерно.

Аналіз технологій збирання трав на сіно.

Класифікація та показники якості роботи сінозбиральних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів для виконання операцій під час збирання трав на сіно та льону: різальні апарати; плющильні апарати; робочі органи для згрібання сіна; підбирачі валків; в’язальні апарати паків і снопів; пресувальні камери прямокутних паків, рулонів, льонобральні апарати.

Особливості будови, роботи та регулювання косарок-плющилок; граблів; скиртоутворювачів; прес-підбирачів; скирто укладачів, їх використання.

Напрямки розвитку машин для збирання трав на сіно.

Аналіз технологій збирання зернових культур.

Класифікація та показники якості роботи зернозбиральних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів для виконання операцій під час збирання зернових культур: подільники стебел; мотовила; різальні апарати стебел; молотильні пристрої; прискорювачі і сепаратори; соломотряси; очистки; пристрої для подрібнення соломи; обчісуючи апарати колосків; підбирачі валків.

Машини для збирання зернових культур. Особливості будови, технологічного процесу та налагодження на задані умови роботи валкових жаток, зернозбиральних комбайнів і пристроїв для збирання насінників.

Перспективи розвитку зернозбиральних машин.

Аналіз технологій збирання кукурудзи на зерно.

Класифікація та показники якості роботи машин для збирання кукурудзи на зерно.

Аналіз робочих органів для виконання операцій під час збирання кукурудзи на зерно: робочі органи для формування стрічки рядка; різальні апарати стебел; качановідривні апарати; очисники качанів; подрібнювачі стебел; молотильні пристрої качанів; транспортери качанів; листостебельної маси.

Особливості будови, технологічного процесу та наладка на задані умови роботи кукурудзозбиральних комбайнів для збирання кукурудзи на зерно.

Напрямки розвитку машин для збирання кукурудзи на зерно.

Тема 5. Машини для збирання цукрових буряків та картоплі.

Аналіз технологій збирання цукрових буряків.

Класифікація та показники якості роботи бурякозбиральних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів для виконання операцій під час збирання цукрових буряків: зрізувальні апарати гички; копачі коренів; очисники коренів; транспортери коренів.

Особливості будови, технологічного процесу та регулювання гичко- збиральних машин; копачів-валкоутворювачів; підбирачів-очисників коренів коренезбиральних машин; бурякозбиральних комбайнів.

Напрямки розвитку машин для збирання цукрових буряків.

Аналіз технологій збирання картоплі.

Класифікація та показники якості роботи картоплезбиральних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів для виконання операцій під час збирання картоплі: засоби для видалення бадилля; грудкоподрібнювачі; копачі; очисники просіюючого типу; бадиллявідокремлювачі; перебіркові столи; очисники поштучної вибірки; робочі органи для калібрування картоплі.

Особливості будови, технологічного процесу та регулювання картоплекопачів-валкоутворювачів; картоплезбиральних комбайнів; очисників-калібрувальників.

Напрямки розвитку машин для збирання картоплі.

Тема 6. Машини для післязбиральної обробки зерна та насіння.

Технологічні основи очищення і сортування зерна та насіння.

Класифікація та показники якості роботи зерно- насіннєочисних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів для розділення зернових сумішей за: вітрильністю, розмірами, щільністю (питомою масою), станом поверхні, формою і комплексом фізико-механічних властивостей.

Особливості будови, технологічного процесу та регулювання очисників вороху: складних зерноочисних машин; спеціальних зерноочисних машин.

Аналіз способів сушки зерна та насіння. Класифікація та показники якості роботи зерносушарок.

Особливості будови, технологічного процесу та регулювання зерносушарок і зерноочисно-сушильних комплексів.

Напрямки розвитку технічних засобів для післязбиральної обробки зерна та насіння.

Тема 7. Меліоративні машини.

Аналіз видів меліорації ґрунтів: культуртехнічна, гідротехнічна, хімічна, ґрунтозахисна.

Класифікація та показники якості роботи меліоративних машин.

Аналіз конструкцій робочих органів для: зрізання чагарників; корчування пеньків та каміння; загортання ям; вирівнювання і планування поверхні ґрунту; риття каналів і їх догляду; зрошення сільськогосподарських культур; внесення хімічних речовин; виконання ґрунтозахисних робіт.

Особливості будови, технологічного процесу та регулювання кущорізів, корчувачів, бульдозерів, скреперів, планувальників, каналокопачів, дощувальних машин, розкидачів меліорантів, протиерозійних машин.

Особливості будови, технологічного процесу та регулювання поливних та дощувальних машин: позиційної дії переносних; позиційної дії самопересувних; безперервної дії самопересувних; позиційної дії начіпних; позиційно-безперервної дії монтованих; крапельного зрошення.

Напрямки розвитку меліоративних машин.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р
Змістовий модуль 1. Машини для обробітку ґрунту, сівби і садіння сільськогосподарських культур, внесення добрив та хімічного захисту рослин.
Тема 1. Основні положення описового курсу с.-г. машин. 8 1 7 8 8
Тема 2. Машини для обробітку ґрунту та сівби і садіння с. г. культур. 16 3 4 9 16 1 1 14
Тема 3. Машини для внесення добрив та хімічного захисту рослин. 16 3 4 9 16 1 1 14
За змістовим модулем 1. 40 7 8 25 40 2 2 36
Змістовий модуль 2. Машини для збирання сільськогосподарських культур та післязбиральної обробки зерна. Меліоративні машини.
Тема 4. Машини для збирання трав на сіно, зернових і олійних культур, кукурудзи на зерно. 13 2 2 9 13 1 1 11
Тема 5. Машини для збирання цукрових буряків та картоплі. 13 2 2 9 13 13
Тема 6. Машини для післязбиральної обробки зерна та насіння. 13 2 2 9 13 1 1 11
Тема 7. Меліоративні машини. 11 2 1 8 11 11
За змістовим модулем 2. 50 8 7 35 50 2 2 46
Усього годин за курс 90 15 15 60 90 4 4 82

5. Теми семінарських занять

Відсутні

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Підготовка до роботи ґрунтообробних машин. 1
2 Підготовка до роботи для хімічного захисту рослин. 1
3 Підготовка до роботи зернозбиральних комбайнів. 1
4 Підготовка до роботи машин для післязбиральної обробки зерна та насіння.  

7. Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1.
1 Підготовка до роботи  ґрунтообробних машин. 2
2 Підготовка до роботи посівних машин. 2
3 Підготовка до роботи машин для внесення добрив. 2
4 Підготовка до роботи для хімічного захисту рослин. 2
Змістовий модуль 2.
5 Підготовка до роботи зернозбирального комбайна. 2
6 Підготовка до роботи машин для збирання цукрового буряка. 2
7 Підготовка до роботи машин для післязбирального обробітку зерна та насіння. 2
8 Обладнання системи краплинного зрошення. 2

8. Самостійна робота

Змістовий модуль 1.

1. Історія розвитку сільськогосподарського машинобудування.

2. Заводи України з випуску сільськогосподарських машин.

3. Система машин для обробітку ґрунту з мульчуванням рослинних решток.

4. Особливості конструкції сучасних комбінованих агрегатів і глибокорозпушувачів для енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту.

5. Особливості конструкцій оборотних плугів та плугів з регульованою шириною захвату.

6. Особливості будови, процес роботи і регулювання комбінованих ґрунтообробнопосівних агрегатів.

7. Особливості будови, процес роботи і регулювання картоплесадильних машин.

8. Особливості будови, процес роботи і регулювання висадкосадильних і розсадо – посадочних машин.

9. Особливості конструкцій та виконання технологічного процесу багатофункціональними комплексами машин для обробітку ґрунту, сівби і внесення добрив.

10. Сучасні машини для внесення мінеральних добрив з підвищеною рівномірністю розподілу добрив.

11. Машини для внесення рідких комплексних мінеральних добрив.

12. Комбіновані машини для внесення в ґрунт мінеральних добрив.

13. Підготовка до роботи машин для внесення пилоподібних добрив.

14. Особливості використання машин для транспортування і заправки отрутохімікатів.

15. Будова, процес роботи і регулювання протруювачів насіння ПК-20 «Супер», ПНШ-5 «Господар» та ПНШ-3 «Фермер».

16. Підготовка до роботи обпилювача типу ОШУ-50 А.

17. Підготовка до роботи аерозольного генератора АГ-УД-2.

Змістовий модуль 2.

18. Сучасні ротаційні і роторні косарки з плющильними апаратами.

19. Підготовка до роботи грабель для збирання сіна.

20. Особливості конструкцій та принцип роботи рулонних прес-підбирачів закордонних фірм.

21. Загальна будова і технологічний процес роботи зернозбиральних комбайнів зарубіжних фірм.

22. Системи регулювання механізму зрівноваження жаток зернозбиральних комбайнів.

23. Тенденції та напрями розвитку молотильно-сепаруючих апаратів зернозбиральних комбайнів.

24. Додаткове обладнання зернозбиральних комбайнів для збирання насіння соняшника, ріпаку та інших культур.

25. Особливості будови, технологічного процесу і регулювання коренезбиральних машин закордонного виробництва.

26. Особливості будови, технологічного процесу і регулювання бурякозбиральних комбайнів.

27. Будова, технологічний процес роботи та регулювання і буряконавантажувача типу СПС-4,2А.

28. Особливості будови, технологічного процесу картоплекопачів і картоплезбиральних комбайнів закордонного виробництва.

29. Особливості будови, технологічного процесу та підготовки до роботи картоплесортувальних пунктів.

30. Машини для збирання столових коренеплодів, цибулі, часнику і моркви.

31. Будова, принцип роботи і регулювання зерноочисних комплексів.

32. Робочі органи та режими роботи зерносушарок.

33. Будова, принцип роботи і регулювання зерноочисно-сушильних комплексів.

34. Способи поливу та сучасні машини для зрошування сільськогосподарських культур.

35. Машини для виконання культуртехнічних робіт.

36. Гідротехнічна меліорація.

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату, зміст якого має індивідуальний характер, і в методичному плані передбачає:

– закріплення та поглиблення знань, які отримані в процесі вивчення окремих розділів частини «Будова, робочі органи і регулювання сільськогосподарських машин»;

– напрямки і тенденції розвитку науково-технічного прогресу в галузі сільськогосподарської техніки.

10. Методи навчання

Теоретичний матеріал надається у вигляді лекцій із застосуванням технічних засобів (мультимедійна техніка).

Лабораторні заняття проводяться у відповідних лабораторіях із застосуванням макетів та сільськогосподарських машин.

Студенти виконують лабораторні заняття після засвоєння лекційного матеріалу. Перед виконанням кожного лабораторного заняття студенти проходять вхідний контроль знань, мета якого визначення рівня знань необхідного для якісного виконання роботи.

Студенти, які мають відповідний рівень знань і допущені до виконання лабораторних занять, проходять інструктаж з техніки безпеки.

Студенти, які не мають необхідного рівня знань, до виконання лабораторних занять не допускаються.

Після виконання лабораторної роботи кожний студент індивідуально їх захищає та отримує відповідну оцінку знань.

11. Методи контролю

Перед вивченням дисципліни студенти ознайомлюються із системою оцінювання їх роботи, кількісними показниками оцінки кожного виду робіт та дисципліни в цілому, строками контролю засвоєння матеріалу змістових модулів. Протягом семестру студенти регулярно інформуються щодо їх поточного рейтингу з дисципліни.

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної лабораторної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна та індивідуальна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 5…6 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо.

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) рейтинг з дисципліни визначається за шкалами оцінювання 100-бальною, національною («зараховано», «не зараховано») та системи ECTS.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів, які отримують студенти.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 30 100
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7
5 15 10 10 10 10 10

Т1, Т2 … Т7 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для заліку
90-100 А зараховано
82-89 В
74-81 С
64-73 D
60-63 Е
35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Сільськогосподарські машини» включає:

  1. Типову програму навчальної дисципліни;
  2. Робочу програму дисципліни;

3) Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

4) Опорний конспект лекцій;

5) Пакет контрольних завдань для самоконтролю знань студентів;

6) Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять і самостійної роботи.

14. Рекомендована література

Базова

1. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с.

2. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 448 с.

3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1983. – 496 с.

4. Гаврилюк Г.Р. Технологічна наладка та усунення несправностей сільськогосподарських машин. – К.: Урожай, 1988. – 254 с.

Допоміжна

5. Бакум М.В. та ін. «Меліоративні машини». – Харків: ХДТУСГ, 2001. – 308 с.

6. Бакум М.В. та ін «Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини». За ред. М.В. Бакума. – Харків, 2005. – 332 с.

7. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – 285 с.

8. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – 288 с.

15. Інформаційні ресурси

  1. Література бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка та Електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення ХНТУСГ ім. П. Василенка.
  2. Джерела (Інтернет) по сільськогосподарським машинам.
  3. korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.