Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ ТС

(підпис)      О.В. Сайчук

« 6 » червня 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВВС 07 «Процеси, основи конструювання і проектування машин в рослинництві

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань                    13 «Механічна інженерія»                                           

(шифр і назва)

Спеціальність                         133 «Галузеве машинобудування»                                                                                                                         

(шифр і назва спеціальності)

          за освітньою програмою           «Галузеве машинобудування»                                                                                                    

(назва)

інститут             ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                              

2018 рік.

Робоча програма «Процеси, основи конструювання і проектування машин в рослинництві»                                      для студентів

галузь знань                    13 «Механічна інженерія»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»                                                                                                                                      

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Галузеве машинобудування»                                     

 (вказати назву)                                                         

Розробник програми:

Доцент, к.т.н. Козій О.Б.

Доцент, к.т.н. Кириченко Р.В.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«5» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Козій О.Б., Кириченко Р.В., 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

«Процеси, основи конструювання і проектування машин в рослинництві»

для бакалаврів за нормативним терміном навчання.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Галузь знань 13 «Механічна інженерія» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 1 Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» (шифр і назва) за освітньою програмою «Галузеве машинобудування» (назва) Рік підготовки
4-й 4-й
Загальна кількість годин – 210 Семестр
8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0 самостійної роботи студента – 10,0 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
15 год. 6 год.
Лабораторні
15 год.
Самостійна робота
150 год. 198 год.
Вид контролю:
іспит іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60/150 (1/2,5)

для заочної форми навчання – 12/198 (1/16,5)

Опис навчальної дисципліни

«Процеси, основи конструювання і проектування машин в рослинництві»

для бакалаврів зі скороченим терміном навчання.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Галузь знань 13 «Механічна інженерія» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 1 Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» (шифр і назва) за освітньою програмою «Галузеве машинобудування» (назва) Рік підготовки
2-й 2-й
Загальна кількість годин – 210 Семестр
4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0 самостійної роботи студента – 10,0 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
15 год. 6 год.
Лабораторні
15 год.
Самостійна робота
150 год. 198 год.
Вид контролю:
іспит іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60/150 (1/2,5)

для заочної форми навчання – 12/198 (1/16,5)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: отримання студентами того обсягу і якісного рівня знань, якого потребують сучасні вимоги щодо наукоємних методів проектування, конструювання та розрахунку параметрів робочих органів сільськогосподарських машин з урахуванням механіко-технологічних властивостей об’єкта обробітку.

Завдання: вивчення дисципліни «Процеси, основи конструювання і проектування машин в рослинництві» є засвоєння робочих процесів, що виконують сільськогосподарські машини та знаряддя, як засоби механізації виробництва продукції рослинництва, їх технологічний процес, основи закономірності проектування та конструювання сільськогосподарської техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути компетентним:

Інтегральна компетенція: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, самостійного постійного підвищення кваліфікації, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності: Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.

Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел методи проектування, конструювання та розрахунок параметрів процесів і робочих органів сільськогосподарських машин.

Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність застосовувати типові аналітичні методи для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування.

Здатність використовувати знання, щоб вибирати процеси, обладнання та нові конструктивні засоби для підвищення ефективності сільськогосподарських машин.

Знати: процеси, що виконуються відповідними машинами і робочими органами сільськогосподарських машин; методи обґрунтування і розрахунку параметрів і режимів роботи сільськогосподарської техніки, агрегатів та комплексів; основні закономірності проектування та конструювання сільськогосподарської техніки; напрямки і тенденції розвитку науково-технічного прогресу в галузі сільськогосподарської техніки.

Вміти: обґрунтовувати процеси взаємодії основних робочих органів машин та сільськогосподарської техніки із оброблюваними середовищами; виконувати розрахунки конструктивних і кінематичних параметрів робочих органів, режимних параметрів технологічних процесів машин та виконувати комплекси робіт по проектуванню та конструюванню сільськогосподарської техніки; вести розробку нових технічних рішень спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарської техніки та якості виконання технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин, 7 кредитів ЄКТС.

Робоча програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо–кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована згідно з вимогами кредитно–модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за Європейською кредитно–трансферною системою (ECTS).

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теорії ґрунтообробних машин та машин для посіву і садіння сільськогосподарських культур.

Тема 1. Робочі процеси та теорія ґрунтообробних машин і знарядь.

Вступ. Історія розвитку сільськогосподарського машинобудування. Загальні положення і задачі дисципліни. Значення теорії і розрахунку сільськогосподарських машин для формування фахівця агропромислового комплексу сучасного рівня. Процеси, способи та технологічні основи механічного обробітку ґрунту. Взаємодія клина з ґрунтом. Робоча поверхня корпусу плуга як розвиток трьохгранного клина. Утворення робочих поверхонь плужних корпусів. Опір плугів і їх рівновага. Тяговий опір плугів. Сили, що діють на корпуси плуга, передплужник, череслові і дискові ножі. Питомий опір ґрунту і питомий опір плуга. Розрахункові формули для визначення тягового опору плугів. Раціональна формула В.П. Горячкіна. Коефіцієнт корисної дії плуга. Рівновага плуга у вертикальній і горизонтальній площинах. Переваги пластинчатих поверхонь полиць. Робочі поверхні корпусів для швидкісної оранки. Процеси та теоретичні основи машин для поверхневого обробітку ґрунту. Процеси взаємодії з ґрунтом робочих органів культиваторів, зубових борін і котків. Обґрунтування параметрів робочих органів культиваторів, зубових борін та котків. Коефіцієнт ковзання матеріалу, що обробляється, по лезу лапи культиватора. Стійкість руху робочих органів причіпних і навісних культиваторів. Опір кочення котків і коліс. Особливість процесу взаємодії дискових знарядь з ґрунтом. Обґрунтування параметрів дискових знарядь. Різновиди дискових знарядь. Сили, що діють на дискові робочі органи. Умови рівноваги дискових знарядь. Процес взаємодії активних робочих органів ґрунтообробних машин з ґрунтом. Рівняння траєкторії і абсолютної швидкості руху робочих органів. Висота гребенів при обробці ґрунту фрезами, подача на один робочий орган і критичне значення висоти гребня. Товщина і бокова площа стружки ґрунтообробного ротаційного знаряддя. Форма ротаційного робочого органу ґрунтообробного знаряддя і їх число на диску фрези. Кінематичні параметри робочих органів проріджувачів сходів.

Тема 2. Процеси та основи теорії машин для посіву і садіння насіння сільськогосподарських культур.

Теорія та розрахунок машин для сівби і садіння сільськогосподарських культур. Обґрунтування умов та основних закономірностей накопичення посівного матеріалу на сівалках, його дозування, транспортування до борозни, формування борозен та заробка насіння у ґрунт. Процеси та основи теорії технологічних процесів групового і поштучного висіву насіння і розрахунок елементів висівних систем посівних машин. Насіннєві ємкості. Обґрунтування процесу висіву котушковим апаратом. Обґрунтування параметрів і технологічного процесу механічних висівних апаратів для точного висіву насіння. Обґрунтування параметрів пневмомеханічних висівних апаратів. Рух насіння від висівного апарата до дна борозни. Обґрунтування параметрів насіннєпроводів і зароблюючих робочих органів. Елементи борозноутворювання сошниками. Робочий процес сошника. Система загортання насіння і розподіл його в рядку. Елементи теорії розсадосадильних машин і картоплесадильних машин. Укладання розсади в захвати і її переміщення у відкриту сошником борозну. Обґрунтування параметрів технологічного процесу картоплесаджалки.

Змістовий модуль 2. Основи теорії машин для внесення добрив та хімічного захисту рослин і зернозбиральних машин.

Тема 3. Процеси та основи теорії машин для внесення добрив та отрутохімікатів.

Процеси та основи теорії машин для внесення мінеральних і органічних добрив. Процес висіву мінеральних і органічних добрив. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для внесення мінеральних добрив. Відцентрові розкидачі, ланцюговий апарат і апарат тарілчастого типу. Рух частки добрив по шорсткому горизонтальному диску, що обертається, з ортогональними лопатками і без них. Рух частки добрив від туковисівного апарату до поверхні поля в середовищі з опором. Робочий процес розсіваючого диска. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для внесення органічних добрив. Техніка безпеки при роботі з добривами. Перспективи подальшого розвитку механізації внесення добрив. Процеси та основи теорії машин для хімічного захисту рослин. Задачі та методи випробування машин для вирощування сільськогосподарських культур. Механізація процесів захисту рослин від шкідників і хвороб. Аерозольні турбулентні течії, швидкість осідання, випарювання і розтікання капель. Інерційне осідання капель на перепоні та внесення хімікатів при обприскуванні. Обґрунтування параметрів робочого процесу і робочих органів машин для приготування робочих рідин і обприскувачів. Розподіляючі пристрої обприскувачів. Техніка безпеки при роботі з отрутохімікатами.

Тема 4. Процеси та основи теорії зернозбиральних машин.

Процеси та теорія різальних апаратів.Процес різання сільськогосподарських матеріалів.Опір різанню. Різання стеблин при статичній та динамічній силах різання. Швидкість різання стеблин.Технологічний процес сегментно-пальцьових різальних апаратів та обґрунтування їх параметрів.Технологічний процес ротаційних різальних апаратів та обґрунтування параметрів їх робочих органів.Робочий процес роботи мотовила.Процес сумісної роботи мотовила з ножем, визначення його параметрів. Шаг мотовила. Фази сумісної роботи мотовила з ножем. Коефіцієнт корисної дії мотовила.Процес та теорія молотильних апаратів.Різновиди молотильних апаратів, обґрунтування технологічного процесу обмолоту та параметрів молотильних апаратів. Пропускна спроможність молотильних апаратів. Залежність коефіцієнтів недомолоту, сепарації і дроблення зерна від конструктивних параметрів бильних молотильних апаратів. Обґрунтування основних параметрів бильного молотильного апарата. Зрівноважування молотильних апаратів.Робочий процес та теорія соломотрясу.Соломотряс, його призначення і типи соломотрясів. Робочий процес двовального клавішного соломотряса. Рівняння просівання зерна соломотрясом. Кінематичний режим роботи соломотряса і коефіцієнт інтенсивності сепарації. Середня швидкість переміщення соломи по соломотрясу. Теорія вальців сільськогосподарських машин.Умови захвату шару матеріалу вальцями. Плющення вальцями матеріалу. Обґрунтування параметрів вальцьових плющильних апаратів з рівними діаметрами, які обертаються з однаковими та різними кутовими швидкостями. Умова буксування вальців.Автоматичні системи контролю і управління технологічними процесами збиральних комбайнів.Напрямки подальшого розвитку збиральної техніки.

Змістовий модуль 3. Основи теорії машин для збирання картоплі та буряків і машин для післязбиральної обробки зерна.

Тема 5. Робочий процес та теоретичні основи роботи машин для збирання картоплі та буряків.

Основи технологічного процесу та теорії картоплезбиральних машин. Копаючі робочі органи, обґрунтування їх параметрів. Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів сепаруючих робочих органів. Визначення параметрів сортируючих робочих органів. Основи технологічного процесу та теорії машин для збирання цукрових буряків. Технології збирання цукрових буряків. Апарати для зрізання гички, визначення їх параметрів і їх вплив на технологічний процес. Визначення параметрів копаючих робочих органів. Робота щупа-копіра і визначення його параметрів. Визначення параметрів дискових ножів і їх вплив на технологічний процес.

Тема 6. Робочі процеси та основи теорії машин для післязбиральної обробки зерна.

Основи теорії очистки та сортування насіння. Методи статистичної обробки експериментальних даних. Варіаційні та інтегральні криві властивостей компонентів насіннєвих сумішей. Визначення вихідної та прогнозування залишкової засміченості насіннєвого матеріалу. Обґрунтування параметрів робочого процесу плоского решета. Рух насіння по решету. Параметри внутрішньо-шарових процесів. Закономірності процесу просіювання крізь отвори плоских решіт і гранична швидкість руху насіння по решету. Процеси забивання і очистка плоских решіт. Особливості просіювання насіння через отвори вібраційних насіннєочисних решіт. Вибір плоских решіт. Повнота розділення насіннєвого матеріалу на плоских решетах. Обґрунтування процесу роботи і параметрів циліндричних решіт. Два виду руху частки по внутрішній поверхні горизонтального циліндра, що обертається. Робочі режими циліндричних решіт. Вібровідцентрові циліндричні решета. Технологічний процес та обґрунтування параметрів циліндричних і дискових трієрів. Основи теорії повітряних систем насіннєочисних машин і сушарок. Повітряні системи насіннєочисних машин та їх класифікація. Вертикальний повітряний канал. Теорія розподілення насіннєвих сумішей у вертикальному, похилому і горизонтальному повітряних потоках. Типові схеми і принцип дії пневмосепаруючих машин, пиловловлюючих і пиловідокремлюючих пристроїв. Теоретичні основи технологічних процесів інерційних та електромагнітних сепараторів пневматичних машин. Основні закономірності тепло- і масообміну під час сушки зернового вороху. Методи розрахунку терміну сушки. Кінематика і динаміка процесу зневоднення зерна. Тепловий баланс зерносушильного агрегату. Перспективні технології післязбирального обробітку посівного і продовольчого зерна.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Основи теорії ґрунтообробних машин та машин для посіву і садіння сільськогосподарських культур.
Тема 1. Робочі процеси та теорія ґрунтообробних машин і знарядь. 36 6 4 2 24 36 1 35
Тема 2. Процеси та основи теорії машин для посіву і садіння насіння с. г. культур. 34 6 2 2 24 34 1 2 31
За змістов. модулем 1. 70 12 6 4 48 70 2 2 66
Змістовий модуль 2. Основи теорії машин для внесення добрив та хімічного захисту рослин і зернозбиральних машин.
Тема 3. Процеси та основи теорії машин для внесення добрив та отрутохімікатів. 26 4 2 20 26 1 25
Тема 4. Процеси та основи теорії зернозбиральних машин. 44 6 7 4 27 44 1 2 41
За змістов. модулем 2. 70 10 7 6 47 70 2 2 66
Змістовий модуль 3. Основи теорії машин для збирання картоплі та буряків і машин для післязбиральної обробки зерна.
Тема 5. Робочий процес та теоретичні основи роботи машин для збирання картоплі та буряків. 24 4 20 24 1 23
Тема 6. Робочі процеси та основи теорії машин для післязбиральної обробки зерна. 36 4 2 5 25 36 1 2 33
За змістов. модулем 3. 70 8 2 5 55 70 2 2 66
Усього годин за курс 210 30 15 15 150 210 6 6 198

5. Теми семінарських занять

Відсутні

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Визначення рівномірності розподілу насіння вздовж рядка 2
2 Визначення продуктивності молотильного барабану та потрібної потужності 2
3 Розділення насіннєвих сумішей повітряним потоком  

7. Теми лабораторно-практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1
1 Визначення типу робочої поверхні полицевого корпусу плуга 2
2 Визначення параметрів шаблонів робочої поверхні 2
3 Проектування зубових борін 2
4 Визначення якісних показників роботи котушкових висівних апаратів 2
5 Визначення рівномірності розподілу насіння вздовж рядка 2
Змістовий модуль 2
6 Визначення якісних показників роботи туковисівних апаратів АТП-2 2
8 Визначення параметрів роботи пальцево-сегментних різальних апаратів 3
9 Визначення критичної швидкості безпідпірного різання 2
10 Дослідження процесу роботи мотовила збиральних машин 2
11 Визначення продуктивності молотильного барабану та потрібної потужності 2
12 Визначення критичної кутової швидкості молотильного барабану зернозбирального комбайна 2
Змістовий модуль 3
13 Визначення можливості розділення насіннєвої суміші за вибраною ознакою розподілу 3
14 Розділення насіннєвих сумішей на віброфрикційному сепараторові 2
15 Вплив кінематичних параметрів на якість роботи насіннєочисної машини 2

8. Самостійна робота

 1. Результати наукових досліджень по обґрунтуванню параметрів плугів і перспективи їх розвитку в нашій країні і за кордоном.
 2. Аналіз стану ґрунтів з точки зору вмісту гумусу, масштаб еродованих земель і шляхи покращення ґрунтів, зменшення повітряної і водної ерозії ґрунтів.
 3. Результати теоретичних і експериментальних досліджень по обґрунтуванню параметрів культиваторів, борін, котків і перспективи їх розвитку в нашій країні і за кордоном з застосуванням енергозберігаючих технологій.
 4. Місце дискових ґрунтообробних машин в механізації рослинництва і збереженні ґрунтів від ерозії. Удосконалення ґрунтообробних машин з метою підвищення протиерозійної дії на ґрунту.
 5. Напрямки досліджень і їх результати по обґрунтуванню параметрів посівних і садильних машин з метою підвищення якості роботи, мінімізації підготовки ґрунту до сівби, комбінації технологічних операцій і збільшення протиерозійної дії на ґрунт.
 6. Шляхи удосконалення руху насіння від висівного апарата до борозни.
 7. Удосконалення процесу загортання насіння в борозні з метою поліпшення умов їх проростання.
 8. Результати наукових досліджень механізації внесення добрив, перспективи удосконалення цього процесу з метою підвищення родючості ґрунтів і покращення навколишнього середовища.
 9. Досягнення наукових досліджень механізації процесів захисту рослин і удосконалення їх з метою збереження ґрунтів і покращення екологічного стану навколишнього середовища.
 10. Досягнення наукових досліджень по обґрунтуванню параметрів технологічного процесу збирання зернових культур, напрямки їх удосконалення з метою підвищення якості роботи, зменшення витрат і енергії і збільшення продуктивності.
 11. Результати досліджень по удосконаленню молотильних апаратів і соломотрясів з метою підвищення їх пропускної здібності і якості роботи.
 12. Аналіз сучасних технологій збирання кукурудзи, шляхи удосконалення параметрів робочих органів кукурудзозбиральних машин.
 13. Аналіз наукових досліджень по удосконаленню способів очистки і сортування зернового вороху, шляхи удосконалення параметрів робочих органів і процесів зерноочисних машин.
 14. Стан сучасних повітряних систем насіннєочисних машин і шляхи їх удосконалення з урахуванням результатів науково-дослідних робіт.
 15. Аналіз сучасних методів сушки сільськогосподарських матеріалів і шляхи їх удосконалення з метою збільшення використання природних джерел енергії.
 16. Стан сучасних способів збирання картоплі і шляхи удосконалення робочих органів картоплезбиральних машин з урахуванням результатів наукових досліджень.
 17. Аналіз сучасних технологій збирання цукрових буряків в нашій країні і за кордоном, удосконалення параметрів робочих органів бурякозбиральних машин.

9. Індивідуальні завдання

Виконання розрахунково-графічної роботи згідно індивідуального завдання.

Розрахунково-графічна робота виконується протягом навчального семестру і включає розв’язання конкретних інженерних задач, пов’язаних з обґрунтуванням раціональних конструкцій сільськогосподарських машин та параметрів і режимів роботи робочих органів для виконання технологічних операцій в конкретних умовах виробництва.

Тема розрахунково-графічної роботи визначаються кафедрою на підставі існуючих розробок.

1. Проектування начіпних плугів загального призначення з розробкою конструктивної схеми плуга.

2. Проектування начіпних плугів загального призначення з визначенням сил, що діють на плуг у вертикальній та горизонтальній площинах.

3. Проектування начіпних плугів загального призначення з визначенням зусилля у гідроциліндрі при підйомі плуга з робочого у транспортне положення.

4. Проектування технічних засобів для сівби сільськогосподарських культур.

5. Конструювання технічних засобів для скошування сільськогосподарських культур.

10. Методи навчання

Теоретичний матеріал надається у вигляді лекцій із застосуванням технічних засобів (мультимедійна техніка).

Лабораторні заняття проводяться у відповідних лабораторіях із застосуванням макетів та сільськогосподарських машин.

Студенти виконують лабораторн0практичні заняття після засвоєння лекційного матеріалу. Перед виконанням кожного лабораторно-практичного заняття студенти проходять вхідний контроль знань, мета якого визначення рівня знань необхідного для якісного виконання роботи.

Студенти, які мають відповідний рівень знань і допущені до виконання лабораторно-практичних занять, проходять інструктаж з техніки безпеки.

Студенти, які не мають необхідного рівня знань, до виконання лабораторно-практичних занять не допускаються.

Після виконання лабораторно-практичної роботи кожний студент індивідуально їх захищає та отримує відповідну оцінку знань.

11. Методи контролю

Перед вивченням дисципліни студенти ознайомлюються із системою оцінювання їх роботи, кількісними показниками оцінки кожного виду робіт та дисципліни в цілому, строками контролю засвоєння матеріалу змістових модулів. Протягом семестру студенти регулярно інформуються щодо їх поточного рейтингу з дисципліни.

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної лабораторної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна та індивідуальна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 5…6 балами.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо.

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) рейтинг з дисципліни визначається за шкалами оцінювання 100-бальною, національною («зараховано», «не зараховано») та системи ECTS.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів, які отримують студенти.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 30 100
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
15 15 5 15 5 15

Т1, Т2 … Т16 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для іспиту для заліку
90-100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Сільськогосподарські машини» включає:

 1. Типову програму навчальної дисципліни;
 2. Робочу програму дисципліни;

3) Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

4) Опорний конспект лекцій;

5) Пакет контрольних завдань для самоконтролю знань студентів;

6) Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять і самостійної роботи.

14. Рекомендована література

Базова

1. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос, 1980.

2. Основы теории и расчета рабочих процессов сельскохозяйственных машин / Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д. Зонов и др. под общ. ред. Г.Е. Листопада. – Часть II. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с.

3. Войтюк Д.Г., Ящун С.С., Довжик М.Я. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку. Навчальний посібник / За ред. Д.Г. Войтюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 543 с.

4. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : Підручник / Д.Г.Войтюк, В.М.Барановський, В.М.Булгаков та ін.; за ред. Д.Г.Войтюка. – К. : Вища освіта, 2005. – 464 с.: іл..

5. Сільськогосподарські машини. Практикум з теорії і розрахунків параметрів процесів та робочих органів сільськогосподарських машин / І.В. Морозов, М.В. Бакум, В.І. Пастухов та ін.; за ред. І.В. Морозова. – Харків: ХНТУСГ, 2012. – 271 с.

Допоміжна

6. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 1. Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків: Око, 2002. – 444 с.

7. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 2. Машини для сівби та садіння. Харків: Око, 2002. – 452 с.

8. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 3. Машини для приготування і внесення добрив. Харків: Око, 2002. – 352 с.

9. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 4. Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб. Харків: Око, 2002. – 272 с.

10. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 1. Машини для заготівлі кормів. Харків: Око, 2003. – 360 с.

11. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 2, книга 1. Зернозбиральні машини. Харків: Око, 2003. – 369 с.

12. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 2, книга 2. зернозбиральні машини. Харків: Око, 2005. – 404 с.

13. Бакум М.В., Нікітін С.П., Сергєєва А.В. Проектування сільськогосподарських машин. Частина 1. Плуги загального призначення. За ред. М.В. Бакума – Харків: 2003. – 336 с.

14. Навчальний посібник «Проектування сільськогосподарських машин. Том V. Частина 1. Сегментно-пальцеві різальні апарати і мотовила». [Бакум М.В., Козій О. Б., Кириченко Р. В. та ін.]; за ред. М. В. Бакума і О. Б. Козія. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – 140 с.

15. Інформаційні ресурси

 1. Література бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка та Електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення ХНТУСГ ім. П. Василенка.
 2. Джерела (Інтернет) по сільськогосподарським машинам.
 3. korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.