Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ МСМ

______________ В.М. Власовець

«___»_______________ 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Н ППП 2 Сільськогосподарські машини

Розділ «Основи теорії і розрахунок робочих процесів сільськогосподарських машин»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань                   20 «Аграрні науки та продовольство»                             

(шифр і назва)

Спеціальність                208 «Агроінженерія»                                                                                                                                                                         

(шифр і назва спеціальності)

          за освітньою програмою    «Агроінженерія»                                                                                                                                                   

(назва)

інститут             ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                              

2018 рік.

Робоча програма «Сільськогосподарські машини» Розділ «Основи теорії і розрахунок робочих процесів сільськогосподарських машин»                                      для студентів

галузь знань          20 «Аграрні науки та продовольство»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю      208 «Агроінженерія»                                                                              

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Агроінженерія»

 (вказати назву)                                                         

Розробник програми:

Професор, д.т.н. Морозов І.В.

Доцент, к.т.н. Козій О.Б.

Доцент, к.т.н. Кириченко Р.В.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   _______________________ (підпис) Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«5» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Морозов І.В., Козій О.Б., Кириченко Р.В., 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

«Сільськогосподарські машини» Розділ «Основи теорії і розрахунок робочих процесів сільськогосподарських машин»

для бакалаврів за нормативним терміном навчання.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність: 208 «Агроінженерія» (шифр і назва) за освітньою програмою «Агроінженерія» (назва) Рік підготовки
4-й 4-й
Загальна кількість годин – 150 Семестр
7, 8-й 7, 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,5 самостійної роботи студента – 2,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   30 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Лабораторні
45 год.
Самостійна робота
75 год. 134 год.
Вид контролю:
7-й семестр – залік 7-й семестр – залік
8-й семестр – іспит 8-й семестр – іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 75/75 (1/1)

для заочної форми навчання – 16/134 (1/8,375)

Опис навчальної дисципліни

«Сільськогосподарські машини» Розділ «Основи теорії і розрахунок робочих процесів сільськогосподарських машин»

для бакалаврів зі скороченим терміном навчання.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність: 208 «Агроінженерія» (шифр і назва) за освітньою програмою «Агроінженерія» (назва) Рік підготовки
2-й 2-й
Загальна кількість годин – 150 Семестр
3, 4-й 3, 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,5 самостійної роботи студента – 2,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   30 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Лабораторні
45 год.
Самостійна робота
75 год. 134 год.
Вид контролю:
3-й семестр – залік 3-й семестр – залік
4-й семестр – іспит 4-й семестр – іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 75/75 (1/1)

для заочної форми навчання – 16/134 (1/8,375)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: отримання студентами того обсягу і якісного рівня знань, якого потребують сучасні вимоги щодо наукоємних методів проектування, конструювання та розрахунку параметрів робочих органів сільськогосподарських машин з урахуванням механіко-технологічних властивостей об’єкта обробітку.

Завдання: вивчення дисципліни «Сільськогосподарські машини. Розділ «Основи теорії і розрахунок робочих процесів сільськогосподарських машин» є: засвоєння робочих процесів, що виконують сільськогосподарські машини, як засоби механізації виробництва продукції рослинництва, їх технологічний процес та основи закономірності розрахунку параметрів сільськогосподарської техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути компетентним:

Інтегральна компетенція: Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у галузі агропромислового виробництва у процесі навчання або професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності: Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності: Здатність визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів.

Знати: процеси, що виконуються відповідними машинами і робочими органами сільськогосподарських машин, методи обґрунтування і розрахунку параметрів і режимів роботи сільськогосподарської техніки, агрегатів та комплексів; основні закономірності проектування та конструювання сільськогосподарської техніки, напрямки і тенденції розвитку науково-технічного прогресу в галузі сільськогосподарської техніки.

вміти: обґрунтовувати процеси взаємодії основних робочих органів машин та сільськогосподарської техніки із оброблюваними середовищами, виконувати розрахунки конструктивних і кінематичних параметрів робочих органів, режимних параметрів технологічних процесів машин та виконувати комплекси робіт по проектуванню та конструюванню сільськогосподарської техніки, вести розробку нових технічних рішень, спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарської техніки та якості виконання технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитів ЄКТС.

Робоча програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо–кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована згідно з вимогами кредитно–модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за Європейською кредитно–трансферною системою (ECTS).

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія ґрунтообробних машин.

Тема 1. Вступ. Загальні положення і задачі курсу дисципліни «Теорія і розрахунки робочих процесів сільськогосподарських машин».

Загальні положення і задачі дисципліни. Значення теорії і розрахунку сільськогосподарських машин для формування фахівця агропромислового комплексу сучасного рівня.

Тема 2. Теоретичні основи технологічного процесу оранки.

Процеси, способи та технологічні основи механічного обробітку ґрунту. Взаємодія клина з ґрунтом. Робоча поверхня корпусу плуга як розвиток трьохгранного клина. Утворення робочих поверхонь плужних корпусів. Опір плугів і їх рівновага. Тяговий опір плугів. Сили, що діють на корпуси плуга, передплужник, череслові і дискові ножі. Питомий опір ґрунту і питомий опір плуга. Розрахункові формули для визначення тягового опору плугів. Раціональна формула В.П. Горячкіна. Коефіцієнт корисної дії плуга. Рівновага плуга у вертикальній і горизонтальній площинах. Переваги пластинчатих поверхонь полиць. Робочі поверхні корпусів для швидкісної оранки. Основи теорії машин і знарядь для ґрунтозахисної системи обробітку. Енергоємність процесу.

Тема 3. Теорія та розрахунок машин для поверхневого обробітку ґрунту, дискових ґрунтообробних машин та ґрунтообробних машин з активними робочими органами.

Процеси та теоретичні основи машин для поверхневого обробітку ґрунту. Процеси взаємодії з ґрунтом робочих органів культиваторів, зубових борін і котків. Обґрунтування параметрів робочих органів культиваторів, зубових борін та котків. Коефіцієнт ковзання матеріалу, що обробляється, по лезу лапи культиватора. Стійкість руху робочих органів причіпних і навісних культиваторів. Опір кочення котків і коліс.

Особливість процесу взаємодії дискових знарядь з ґрунтом. Обґрунтування параметрів дискових знарядь. Різновиди дискових знарядь. Сили, що діють на дискові робочі органи. Умови рівноваги дискових знарядь.

Процес взаємодії активних робочих органів ґрунтообробних машин з ґрунтом. Рівняння траєкторії і абсолютної швидкості руху робочих органів. Висота гребенів при обробці ґрунту фрезами, подача на один робочий орган і критичне значення висоти гребня. Товщина і бокова площа стружки ґрунтообробного ротаційного знаряддя. Форма ротаційного робочого органу ґрунтообробного знаряддя і їх число на диску фрези. Кінематичні параметри робочих органів проріджувачів сходів.

Обґрунтування системи обробітку ґрунту комбінованими машинами і агрегатами. Технологічна колія та нарізні щілини. Обґрунтування параметрів робочих органів комбінованих агрегатів.

Змістовий модуль 2. Основи теорії машин для посіву і садіння сільськогосподарських культур, внесення добрив та хімічного захисту рослин.

Тема 4. Теорія та розрахунок машин для сівби і садіння сільськогосподарських культур.

Обґрунтування умов та основних закономірностей накопичення посівного матеріалу на сівалках, його дозування, транспортування до борозни, формування борозен та заробка насіння у ґрунт.

Основи теорії технологічних процесів групового і поштучного висіву насіння і розрахунок елементів висівних систем посівних машин. Насіннєві ємкості. Обґрунтування процесу висіву котушковим апаратом.

Обґрунтування параметрів і технологічного процесу механічних висівних апаратів для точного висіву насіння.

Обґрунтування параметрів пневмомеханічних висівних апаратів.

Рух насіння від висівного апарата до дна борозни. Обґрунтування параметрів насіннєпроводів і зароблюючих робочих органів. Елементи борозноутворювання сошниками. Робочий процес сошника. Система загортання насіння і розподіл його в рядку.

Елементи теорії розсадосадильних машин і картоплесадильних машин. Укладання розсади в захвати і її переміщення у відкриту сошником борозну. Обґрунтування параметрів технологічного процесу картоплесаджалки.

Оцінка якості сівби та садіння. Визначення тягового опору посівних та садильних машин. Тенденції розвитку посівних та садильних машин.

Тема 5. Основи теорії машин для внесення добрив.

Процеси та основи теорії машин для внесення мінеральних і органічних добрив. Процес висіву мінеральних і органічних добрив. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для внесення мінеральних добрив. Відцентрові розкидачі, ланцюговий апарат і апарат тарілчастого типу. Рух частки добрив по шорсткому горизонтальному диску, що обертається, з ортогональними лопатками і без них. Рух частки добрив від туковисівного апарату до поверхні поля в середовищі з опором. Робочий процес розсіваючого диска. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для внесення органічних добрив. Техніка безпеки при роботі з добривами. Перспективи подальшого розвитку механізації внесення добрив.

Тема 6. Основи теорії та розрахунку машин для захисту рослин.

Основи теорії розпилення рідин і порошків. Механічне розпилювання рідин і порошків. Конденсаційне утворення аерозолів. Вплив розмірів краплин на ефективність обприскування; обґрунтування оптимальної дисперсності. Розрахунок параметрів баків і мішалок. Розрахунок параметрів насосів. Розрахунок параметрів розпилювальних пристроїв. Технологічний розрахунок робочих органів протруювачів та обпилювачів.

Змістовий модуль 3. Основи теорії та розрахунку косарок і жаток зернозбиральних машин.

Тема 7. Основи теорії подільників та стеблепіднімачів.

Обґрунтування технологічних параметрів дільників та стеблепіднімачів. Встановлення та режим роботи дільників, стеблепіднімачів.

Тема 8. Процеси та теорія різальних апаратів.

Процес різання сільськогосподарських матеріалів.Опір різанню. Різання стеблин при статичній та динамічній силах різання. Швидкість різання стеблин.Технологічний процес сегментно-пальцьових різальних апаратів та обґрунтування їх параметрів.Технологічний процес ротаційних різальних апаратів та обґрунтування параметрів їх робочих органів.

Тема 9. Основи теорії та розрахунку мотовила.

Робочий процес роботи мотовила.Процес сумісної роботи мотовила з ножем, визначення його параметрів. Шаг мотовила. Фази сумісної роботи мотовила з ножем. Коефіцієнт корисної дії мотовила.

Змістовий модуль 4. Процеси та основи теорії зернозбиральних машин.

Тема 10. Процес та теорія молотильних апаратів.

Різновиди молотильних апаратів, обґрунтування технологічного процесу обмолоту та параметрів молотильних апаратів. Пропускна спроможність молотильних апаратів. Залежність коефіцієнтів недомолоту, сепарації і дроблення зерна від конструктивних параметрів бильних молотильних апаратів. Обґрунтування основних параметрів бильного молотильного апарата. Зрівноважування молотильних апаратів.

Тема 11. Робочий процес та теорія соломотрясу.

Соломотряс, його призначення і типи соломотрясів. Робочий процес двовального клавішного соломотряса. Рівняння просівання зерна соломотрясом. Кінематичний режим роботи соломотряса і коефіцієнт інтенсивності сепарації. Середня швидкість переміщення соломи по соломотрясу.

Тема 12. Теорія вальців сільськогосподарських машин.

Умови захвату шару матеріалу вальцями. Плющення вальцями матеріалу. Обґрунтування параметрів вальцьових плющильних апаратів з рівними діаметрами, які обертаються з однаковими та різними кутовими швидкостями. Умова буксування вальців.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теорія ґрунтообробних машин.
Тема 1. Вступ. Загальні положення і задачі курсу дисципліни «Теорія і розрахунки робочих процесів с. г. машин». 4 1 3 4 4
Тема 2. Теоретичні основи технологічного процесу оранки. 10 3 2 5 10 1 2 7
Тема 3. Теорія та розрахунок машин для поверхневого обробітку ґрунту, дискових ґрунтообробних машин та ґрунтообробних машин з активними робочими органами. 14 3 4 7 14 1 13
За змістов. модулем 1. 28 7 6 15 28 2 2 24
Змістовий модуль 2. Основи теорії машин для посіву і садіння сільськогосподарських культур, внесення добрив та хімічного захисту рослин.
Тема 4. Теорія та розрахунок машин для сівби і садіння с. г. культур. 20 4 9 7 20 2 2 16
Тема 5. Основи теорії машин для внесення добрив. 6 2 4 6 6
Тема 6. Основи теорії та розрахунку машин для захисту рослин. 6 2 4 6 6
За змістов. модулем 2. 32 8 9 15 32 2 2 28
Усього за 1-й модуль 60 15 15 30 60 4 4 52
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Основи теорії та розрахунку косарок і жаток зернозбиральних машин.
Тема 7. Основи теорії подільників та стеблепіднімачів. 6 2 4 6 6
Тема 8. Процеси та теорія різальних апаратів. 40 3 22 15 40 1 2 37
Тема 9. Основи теорії та розрахунку мотовила. 14 2 4 8 14 1 13
За змістов. модулем 3. 60 7 26 27 60 2 2 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 4. Процеси та основи теорії зернозбиральних машин.
Тема 10. Процес та теорія молотильних апаратів. 15 3 4 8 15 1 2 12
Тема 11. Робочий процес та теорія соломотрясу. 9 3 6 9 1 8
Тема 12. Теорія вальців сільськогосподарських машин. 6 2 4 6 6
За змістов. модулем 4. 30 8 4 18 30 2 2 26
Усього за 2-й модуль 90 15 30 45 90 4 4 82
Усього годин за курс 150 30 45 75 150 8 8 134

5. Теми семінарських занять

Відсутні

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Визначення типу робочої поверхні полицевого корпусу плуга 2
2 Визначення рівномірності розподілу насіння вздовж рядка 2
3 Визначення критичної швидкості безпідпірного різання 2
4 Визначення продуктивності молотильного барабану та потрібної потужності 2

7. Теми лабораторно-практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 2 3
Змістовий модуль 1
1 Визначення типу робочої поверхні полицевого корпусу плуга 2
2 Визначення параметрів культиватора, його робочих органів і тягового опору 2
3 Визначення параметрів зубових борін 2
Змістовий модуль 2
4 Визначення якісних показників роботи котушкових висівних апаратів 2
5 Дослідження впливу величини розрідження повітряного потоку на якісні показники роботи пнемомеханічного висівного апарату сівалки СУПН-8 2
1 2 3
6 Визначення рівномірності розподілу насіння вздовж рядка 2
7 Проектування котушкових висівних апаратів 3
Змістовий модуль 3
8 Визначення критичної швидкості безпідпірного різання 2
9 Визначення кінематичних характеристик руху ножа 2
10 Визначення швидкості та прискорення ножа в залежності від його переміщення 2
11 Визначення швидкості початку та кінця різання 2
12 Побудова траєкторії руху активної частини леза сегмента 3
13 Побудова діаграми висоти зрізу стебел 3
14 Визначення площі подачі і площі навантаження на лезо сегмента 2
15 Визначення сил, що діють на ніж 4
16 Визначення потужності необхідної для приводу різального апарата 2
17 Визначення основних параметрів мотовила 2
18 Побудова траєкторії руху планки мотовила та визначення ступеню його впливу на хлібну масу 2
Змістовий модуль 4
19 Визначення продуктивності молотильного барабану та потрібної потужності 2
20 Дослідження процесу роботи молотильних апаратів зернозбиральних комбайнів 2

8. Самостійна робота

 1. Результати наукових досліджень по обґрунтуванню параметрів плугів і перспективи їх розвитку в нашій країні і за кордоном.
 2. Аналіз стану ґрунтів з точки зору вмісту гумусу, масштаб еродованих земель і шляхи покращення ґрунтів, зменшення повітряної і водної ерозії ґрунтів.
 3. Результати теоретичних і експериментальних досліджень по обґрунтуванню параметрів культиваторів, борін, котків і перспективи їх розвитку в нашій країні і за кордоном з застосуванням енергозберігаючих технологій.
 4. Місце дискових ґрунтообробних машин в механізації рослинництва і збереженні ґрунтів від ерозії. Удосконалення ґрунтообробних машин з метою підвищення протиерозійної дії на ґрунту.
 5. Напрямки досліджень і їх результати по обґрунтуванню параметрів посівних і садильних машин з метою підвищення якості роботи, мінімізації підготовки ґрунту до сівби, комбінації технологічних операцій і збільшення протиерозійної дії на ґрунт.
 6. Шляхи удосконалення руху насіння від висівного апарата до борозни.
 7. Удосконалення процесу загортання насіння в борозні з метою поліпшення умов їх проростання.
 8. Результати наукових досліджень механізації внесення добрив, перспективи удосконалення цього процесу з метою підвищення родючості ґрунтів і покращення навколишнього середовища.
 9. Досягнення наукових досліджень механізації процесів захисту рослин і удосконалення їх з метою збереження ґрунтів і покращення екологічного стану навколишнього середовища.
 10. Досягнення наукових досліджень по обґрунтуванню параметрів технологічного процесу збирання зернових культур, напрямки їх удосконалення з метою підвищення якості роботи, зменшення витрат і енергії і збільшення продуктивності.
 11. Результати досліджень по удосконаленню молотильних апаратів і соломотрясів з метою підвищення їх пропускної здібності і якості роботи.
 12. Аналіз сучасних технологій збирання кукурудзи, шляхи удосконалення параметрів робочих органів кукурудзозбиральних машин.

9. Індивідуальні завдання

Виконання розрахунково-графічної роботи згідно індивідуального завдання.

Розрахунково-графічна робота виконується протягом навчального семестру і включає розв’язання конкретних інженерних задач, пов’язаних з обґрунтуванням раціональних конструкцій сільськогосподарських машин та параметрів і режимів роботи робочих органів для виконання технологічних операцій в конкретних умовах виробництва.

Тема розрахунково-графічної роботи визначаються кафедрою на підставі існуючих розробок.

1. Проектування начіпних плугів загального призначення з розробкою конструктивної схеми плуга.

2. Проектування начіпних плугів загального призначення з визначенням сил, що діють на плуг у вертикальній та горизонтальній площинах.

3. Проектування начіпних плугів загального призначення з визначенням зусилля у гідроциліндрі при підйомі плуга з робочого у транспортне положення.

4. Проектування технічних засобів для сівби сільськогосподарських культур.

5. Конструювання технічних засобів для скошування сільськогосподарських культур.

6. Розробка кущоріза пасивної дії.

10. Методи навчання

Теоретичний матеріал надається у вигляді лекцій із застосуванням технічних засобів (мультимедійна техніка).

Лабораторні заняття проводяться у відповідних лабораторіях із застосуванням макетів та сільськогосподарських машин.

Студенти виконують лабораторні заняття після засвоєння лекційного матеріалу. Перед виконанням кожного лабораторного заняття студенти проходять вхідний контроль знань, мета якого визначення рівня знань необхідного для якісного виконання роботи.

Студенти, які мають відповідний рівень знань і допущені до виконання лабораторних занять, проходять інструктаж з техніки безпеки.

Студенти, які не мають необхідного рівня знань, до виконання лабораторних занять не допускаються.

Після виконання лабораторної роботи кожний студент індивідуально їх захищає та отримує відповідну оцінку знань.

11. Методи контролю

Перед вивченням дисципліни студенти ознайомлюються із системою оцінювання їх роботи, кількісними показниками оцінки кожного виду робіт та дисципліни в цілому, строками контролю засвоєння матеріалу змістових модулів. Протягом семестру студенти регулярно інформуються щодо їх поточного рейтингу з дисципліни.

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної лабораторної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна та індивідуальна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 5…6 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо.

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) рейтинг з дисципліни визначається за шкалами оцінювання 100-бальною, національною («зараховано», «не зараховано») та системи ECTS.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів, які отримують студенти.

Модуль 1.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 30 100
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
5 15 15 25 15 5

Модуль 2.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 30 100
Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12
5 30 10 15 5 5

Т1, Т2 … Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для іспиту для заліку
90-100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Сільськогосподарські машини» включає:

 1. Типову програму навчальної дисципліни;
 2. Робочу програму дисципліни;

3) Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

4) Опорний конспект лекцій;

5) Пакет контрольних завдань для самоконтролю знань студентів;

6) Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять і самостійної роботи.

14. Рекомендована література

Базова

1. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос, 1980.

2. Основы теории и расчета рабочих процессов сельскохозяйственных машин / Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д. Зонов и др. под общ. ред. Г.Е. Листопада. – Часть II. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с.

3. Войтюк Д.Г., Ящун С.С., Довжик М.Я. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку. Навчальний посібник / За ред. Д.Г. Войтюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 543 с.

4. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : Підручник / Д.Г.Войтюк, В.М.Барановський, В.М.Булгаков та ін.; за ред. Д.Г.Войтюка. – К. : Вища освіта, 2005. – 464 с.: іл..

5. Сільськогосподарські машини. Практикум з теорії і розрахунків параметрів процесів та робочих органів сільськогосподарських машин / І.В. Морозов, М.В. Бакум, В.І. Пастухов та ін.; за ред. І.В. Морозова. – Харків: ХНТУСГ, 2012. – 271 с.

Допоміжна

6. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 1. Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків: Око, 2002. – 444 с.

7. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 2. Машини для сівби та садіння. Харків: Око, 2002. – 452 с.

8. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 3. Машини для приготування і внесення добрив. Харків: Око, 2002. – 352 с.

9. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 1, частина 4. Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб. Харків: Око, 2002. – 272 с.

10. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 1. Машини для заготівлі кормів. Харків: Око, 2003. – 360 с.

11. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 2, книга 1. Зернозбиральні машини. Харків: Око, 2003. – 369 с.

12. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Том 2, частина 2, книга 2. зернозбиральні машини. Харків: Око, 2005. – 404 с.

13. Бакум М.В., Нікітін С.П., Сергєєва А.В. Проектування сільськогосподарських машин. Частина 1. Плуги загального призначення. За ред. М.В. Бакума – Харків: 2003. – 336 с.

14. Навчальний посібник «Проектування сільськогосподарських машин. Том V. Частина 1. Сегментно-пальцеві різальні апарати і мотовила». [Бакум М.В., Козій О. Б., Кириченко Р. В. та ін.]; за ред. М. В. Бакума і О. Б. Козія. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – 140 с.

15. Інформаційні ресурси

 1. Література бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка та Електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення ХНТУСГ ім. П. Василенка.
 2. Джерела (Інтернет) по сільськогосподарським машинам.
 3. korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.