Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарських машин»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ МСМ

(підпис)   В.М. Власовець

« 6 » червня 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(всН ППП 4) інтелектуальна власність та патентознавство

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань              20 «Аграрні науки та продовольство»                                            

(шифр і назва)

Спеціальність                             208 «Агроінженерія»                                                                                                                                                                                  

(шифр і назва спеціальності)

            за освітньою програмою              «Агроінженерія»                                                                                                                                                           

(назва)

інститут                         ННІ «Мехатроніки та систем менеджменту»                                                             

2018 рік.

Робоча програма «Інтелектуальна власність та патентознавство»                                для студентів

галузь знань                    20 «Аграрні науки та продовольство»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю      208 «Агроінженерія»                                                                                         

                          (вказати шифр і назву)

за освітньою програмою «Агроінженерія»

 (вказати назву)                                                         

Розробники програми:

Професор к.т.н. Бакум М.В.,

Доцент к.т.н. Крекот М.М.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «05» червня 2018 року № 10

Завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини»       Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«05» червня 2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018 рік

Ó Бакум М.В. Крекот М.М. 2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (шифр і назва)   Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність: 208 «Агроінженерія» (шифр і назва) за освітньою програмою «Агроінженерія» (назва) Рік підготовки
4-й 4-й
Загальна кількість годин – 20 Семестр
8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр   15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
15 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Вид контролю:
8-й семестр – залік 8-й семестр – залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 15/15/60

для заочної форми навчання – 4/4/82

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчальної дисципліни полягає у формуванні досвіду майбутніх спеціалістів з проведення патентного пошуку, складання нормативних документів про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні, а також придбання практичних навичок по оформленню необхідних документів для патентування винаходів.

Завдання. Набуття майбутніми спеціалістами навичок з питань правового регулювання відносин між суб’єктами інтелектуальної власності на етапі використання та створення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

Інтегральна компетенція: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, самостійного постійного підвищення кваліфікації, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності: Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово. Здатність спілкуватися іноземною мовою. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: Здатність використовувати у фаховій діяльності знання дисциплін природничо-наукової підготовки, моделювання технологічних процесів. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрунтування механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, принципу роботи та теорії сільськогосподарської техніки. Здатність до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм; до конструювання та розрахунку на міцність деталей машин і механічних систем з використанням інструментів автоматизованого проектування; до використання методів і засобів забезпечення єдності вимірювань та взаємозамінності деталей машин; до використання принципів управління якістю,  задач і методів стандартизації та сертифікації. Здатність використовувати основи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань з використанням типових методів. Здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства;  проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов сільськогосподарського виробництва. Здатність визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів;  визначати режими роботи, комплектувати сільськогосподарські агрегати та технологічні лінії; виконувати розрахунки потреби виробництва в сільськогосподарській техніці,  обладнанні та паливо-мастильних матеріалах. Здатність до аналізу та синтезу електричних ланцюгів, до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві; до аналізу технологічних процесів як об’єктів автоматичного контролю та управління. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і забезпечувати якість цих робіт. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи. Здатність проводити економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в роботоздатному стані.

Вміти:

Виявляти та розрізняти об’єкти права інтелектуальної власності. Складати необхідні документи для набуття прав на об’єкти права промислової власності. Застосовувати нормативно-правові акти України та міжнародні договори, для захисту власників прав на об’єкти промислової власності.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ.

Тема 2. Винахід, корисна модель та промисловий зразок, як основні об’єкти промислової власності.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Патентні дослідження. Методика користування рубрикою МПК. Пошук патентної інформації, як складова патентних досліджень.

Тема 4. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Оформлення документів при поданні заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Тема 5. Оформлення документів при поданні заявки на промисловий зразок. Знаки товарів та послуг. Раціоналізаторська пропозиція – робочий охоронний документ підприємства.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Вступ 21 3 3     15 24 1 1     20
Тема 2. Винахід, корисна модель та промисловий зразок, як основні об’єкти промислової власності 21 3 3     15 24 1 1     20
Разом за змістовим модулем 1 42 6 6     30 48 2 2     40
Змістовий модуль 2.
Тема 3. Патентні дослідження. Методика користування рубрикою МПК. Пошук патентної інформації, як складова патентних досліджень. 16 3 3     10 18 1 1     15
Тема 4. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Оформлення документів при поданні заявки на винахід та заявки на корисну модель. 16 3 3     10 17,5 0,5 0,5     15
Тема 5. Оформлення документів при поданні заявки на промисловий зразок. Знаки товарів та послуг. Раціоналізаторська пропозиція – робочий охоронний документ підприємства. 16 3 3     10 14,5 0,5 0,5     12
Разом за змістовим модулем 2 48 9 9     30 50 2 2     42
Усього годин 90 15 15     60 90 4 4     82

5. Теми семінарських занять

(відсутні)

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
1 Загальні положення. Вимога єдиності винаходу (корисної моделі). 2 0,5
2 Оформлення документів. Загальні вимоги до змісту документів заявки. 2 0,5
3 Заява про видачу патенту. Формула винаходу (корисної моделі). Опис винаходу (корисної моделі). Креслення. Реферат. 3 1
4 Особливості змісту заявки на винахід щодо пристрою. Особливості змісту заявки на винахід щодо речовини. Особливості змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослий і тварин 2 0,5
5 Особливості змісту заявки на винахід щодо способу. Особливості змісту заявки на винахід щодо застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. 2 0,5
6 Особливості змісту заявки на корисну модель. Подання заявки. Документи, що додаються до заявки. 2 0,5
7 Порядок сплати зборів за подання заявки і видачу патенту та пільги на сплату зборів 2 0,5
  Разом 15 4

7. Теми лабораторних занять

(відсутні)

8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна заочна
1 Об’єкти інтелектуальної власності 8 12
2 Патентна інформація 8 12
3 Система патентної документації 8 12
4 Патентно-інформаційна діяльність 9 12
5 Пошук патентної інформації в мережі Інтернет 9 12
6 Охорона прав на винаходи та корисні моделі в Україні 9 11
7 Охорона прав на товарні знаки в Україні 9 11
  Разом 60 82

9. Індивідуальні завдання

1. Оформлення звіту за проведеним патентним пошуком який необхідний для подальшого оформлення заявки на патент (на винахід, корисну модель або промисловий зразок).

2. Оформлення заявки для отримання патентів на винахід, корисну модель або промисловий зразок.

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, статистичних даних, таблиць, технічних засобів навчання, тощо.

Практичні заняття: рішення практичних робіт, розв’язування інженерних задач із застосуванням ПЕОМ, тестування.

Самостійна робота: вивчення тем у домашніх умовах, бібліотеці, комп’ютерному класі, в Інтернеті.

Підготовка до іспиту.

11. Методи контролю

Поточне тестування: захист розрахунково-практичних робіт, тематичне тестування. Підсумкове тестування – залік.

Питання до іспиту.

(відсутні)

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Т1, Т2 … Т10 – теми змістових модулів.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
12 12 12 12 12

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до ___ до ___ до ___ 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно      зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

  1. Методичні рекомендації для виконання практичних занять.
  2. Конспект лекцій.
  3. Крекот М.М. додатки до методичних вказівок для практичних занять «Оцінка вартості нематеріальних активів» / М.М. Крекот – Харків.: Навчальне видання ХНТУСГ, 2017. – 142с.
  4. Бакум М.В. Методичні вказівки «Засоби реалізації об’єктів інтелектуальної власності» / М.В. Бакум М.М. Крекот – Харків.: Навчальне видання ХНТУСГ, 2017. – 102с.

14. Рекомендована література

Базова

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ. ‑ К.: Відомості Верховної Ради, 1994, № 7, С. 32.

2. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності / Упоряд. Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 172 с.

3. В.Н. Игнатенко, Н.Е. Яркина. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2004 года). Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2004. – 608 с.

4. Г.О. Андрощук, Л.И. Работягова. Патентное право: правовая охрана изобретений. Учебн. пособие. ‑ К.: МАУП, 1999. ‑ 216с.

5. В.Г. Зинов. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. пособие. ‑ М.: Дело, 2003. ‑ 512 с.

6. П.Н. Цыбулев. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. ‑ К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. ‑ 184 с.

7. О.В. Ієвіння, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

8. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

9. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. Вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

10. С.В. Бондаренко, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дмитришин, В.О. Жаров, І.Ю. Кожарська, М.В. Паладій, О.О. Тверезенко, П.М. Цибульов, Т.М. Тевелєва. Інтелектуальна власність Навч. посібник / За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276. с.

11. Борис Юрковский. Как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: Центр “Консульт”, 2007. –352 с.

12. І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / За ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

Допоміжна

1. Ієвіння О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

3. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С.. Патентознавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

4. Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. Вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

5. Бондаренко С.В., Бутнік-Сіверський О.Б., Дмитришин В.С., Жаров В.О., Кожарська І.Ю., Паладій М.В., Тверезенко О.О., Цибульов П.М., Тевелєва Т.М.. Інтелектуальна власність Навч. посібник / За ред. П.М.Цибульова. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276. с.

6. Юрковский Борис. Как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: Центр “Консульт”, 2007. –352 с.

7. Назаренко І.І., Кредісов А.І., Ракша В.О. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / За ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

8. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 248 с.

9. Винахідник та раціоналізатор: Науково-популярний, науковий журнал. – К: УАН, 2000. – 2009.

10. Дейниченко Г.В., Дуб В.В. Патентознавство: Навч. посіб. – Харків: РВВ ХДУХТ, 2006. – 224 с.

11. Войтов В.А., Горбатовський О.М., Бакум М.В., Нікітін С.П. Методичні вказівки до складання і подання заявки на винахід та корисну модель. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 75 с.

12. Рыжов К.В. Сто великих изобретений. – М.: Вече, 2004. – 515 с.

13. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. ‑ К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. ‑ 184 с.

15. Інформаційні ресурси

  1. Джерела Інтернет.
  2. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Артема 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко, пр. Короленко, 1.