Міністерство освіти і науки України   Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка   Навчально-науковий інститут                механотроніки та систем менеджменту                                   (назва навчально-наукового інституту)

«Затверджую»

Директор ННІ МСМ.

(назва навчально-наукового інституту)

      (підпис)         (Власовець В.М.)

(підпис)                  (прізвище та ініціали)

«13»    червня    2019 р.

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

(назва кафедри)

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВН П П П 1 «ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО»

 (шифр і назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти                           другий (магістерський)                                 

                       (назва)

Галузь знань                                       10 «Природничі науки»                        

                                (назва)

Спеціальність                                     101 «Екологія»                                                             

                         (шифр і назва)

Освітня професійна програма          «Екологія»      

             (назва)

  Погоджено:   Завідувач кафедри с. г. машини. (назва кафедри)             (Пастухов В.І.)                 (підпис)                 (прізвище та ініціали) «13» червня   2019 р.

Харків – 2019 р.

Укладачі: к.т.н., доцент Крекот М.М.
  к.т.н., проф. Бакум М.В.

Робоча програма навчальної дисципліни схвалена на розширеному засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

(назва кафедри)

Протокол від: «13 »червня   2019року №  13

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність правовідносин щодо регулювання майнових та немайнових авторських прав, передумови їх виникнення та реалізації.

Базовими дисциплінами для успішного засвоєння програмного матеріалу дисципліни є: технології машин та обладнання для переробки с\г продукції, технічний сервіс автотранспорту, автомобільні двигуни, гідравліка, гідро- і пневмоприводи, автомобілі, електротехніка та електроніка, інновації розвитку автомобілів.

Дана навчальна дисципліна забезпечує формування таких компетентностей: (з освітньої програми):

– вміння застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем на основі досліджень;

– вміння науково обґрунтовувати вибір матеріалів,  обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій на автомобільному транспорті;

– вміння оцінювати ризики при плануванні або впровадженні нових технологічних процесів у сфері автомобільного транспорту.

Подовжено термін дії до.

«   »   20   р. протокол від №   від «   »   20   р.
завідувач кафедри         (   )
  (назва кафедри)   (підпис)     (прізвище та ініціали)  
«   »   20   р. протокол від №   від «   »   20   р.
завідувач кафедри         (   )
  (назва кафедри)   (підпис)     (прізвище та ініціали)  
«   »   20   р. протокол від №   від «   »   20   р.
завідувач кафедри         (   )
  (назва кафедри)   (підпис)     (прізвище та ініціали)  
«   »   20   р. протокол від №   від «   »   20   р.
завідувач кафедри         (   )
  (назва кафедри)   (підпис)     (прізвище та ініціали)  


1. Опис навчальної дисципліни

(для магістрів за нормативним терміном навчання)

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, Освітня програма Рівень вищої освіти Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,0. Галузь знань 10 «Природничі науки»   Статус дисципліни:
Вибіркова
Спеціальність 101 «Екологія»   Мова викладання:
українська
Змістових модулів – 2. Освітня професійна програма «Екологія». Рік підготовки:
2-й 2-й
Семестр
Загальна кількість годин – 90     . 3-й 3-й
Лекції
12 год 4 год
Практичні, (семінарські)
12 год 4 год
Лабораторні
Самостійна робота
66 год 66 год
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,0 самостійної роботи студента – 4,0. Рівень вищої освіти: другий (магістерський). Вид контролю:
залік залік


2 Мета і завдання дисципліни

Завдання. Набуття навичок з питань правового регулювання відносин між суб’єктами інтелектуальної власності на етапі використання та створення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності.

Мета дисципліни «Патентознавство та авторське право» полягає у формуванні досвіду з питань правового регулювання відносин між суб’єктами інтелектуальної власності на етапі використання інформації і, зокрема, патентної документації при проведенні патентних досліджень та створення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності на підставі творчої діяльності.

Завдання вивчення дисципліни полягають у підготовці студентів до: набуття навичок з питань правового регулювання відносин між суб’єктами інтелектуальної власності на етапі використання та створення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності.

В результаті вивчення дисципліни «Патентознавство та авторське право» студенти:

повинні знати:

– інфраструктуру для реалізації авторських прав;

– особливості організації колективного управління авторськими правами;

– систему міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності;

– наслідки закріплення права інтелектуальної власності за авторами, фірмою, підприємством.;

– основні способи захисту авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та світі;

– як правильно вести справу при листуванні по захисті авторських прав;

– послідовність оцінки вартості авторських прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

– характеристику та особливості оформлення різних видів договорів на об’єкти інтелектуальної власності;

– шляхи впровадження патенту у виробництво або його комерціалізацію.

повинні вміти:

– ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми у сфері автомобільного транспорту, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;

– проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у створенні, експлуатації та ремонті об’єктів автомобільного транспорту;

– використовувати спеціалізовані концептуальні знання зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької діяльності;

– критично осмислювати проблеми у галузі автомобільного транспорту, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією, економікою;

– приймати рішення з інженерних питань зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту у складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням прогнозування та сучасних засобів підтримки прийняття рішень;

– пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології;

– вільно користуватися сучасними методами збору, обробки та інтерпретації науково-технічної інформації для підготовки проектних та аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій;

– розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології;

– обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення інженерних задач, пов’язаних з професійною діяльністю;

– організувати та керувати роботою первинного виробничого, проектного або дослідницького підрозділу;

– знаходити оптимальні рішення при створенні продукції автомобільного транспорту з урахуванням вимог якості, надійності, енергоефективності, безпеки життєдіяльності, вартості та строків виконання;

– застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати існуючі та розробляти нові методи та/або завдання, здійснювати заходи для ефективного виконання професійних завдань;

– здійснювати часткове або повне управління комплексною інженерною діяльністю у сфері автомобільного транспорту;

– оцінювати значущість результатів комплексної інженерної діяльності в сфері автомобільного транспорту;

– проводити техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування процесів проектування, конструювання, виробництва, ремонту, реновації, експлуатації об’єктів автомобільного транспорту;

– розв’язувати складні задачі і проблеми, що пов’язані з технологією проектування, конструювання, виробництва, ремонтом, реновацією, експлуатацією об’єктів автомобільного транспорту відповідно до спеціалізації

– визначати ризики, забезпечувати особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної діяльності.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Патентознавство та авторське право

Тема 1. Вступ до сфери права інтелектуальної власності.

Виникнення інтелектуальної власності, загальні її терміни та визначення;

Результат інтелектуальної праці, як об’єкт власності;

Поняття права інтелектуальної власності;

Етапи розвитку інтелектуальної власності в світі;

Еволюція інтелектуальної власності до та за часів незалежності України;

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному та соціальному розвитку держави.

Тема 2. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності.

Складові частини інтелектуальної власності (право власності; об’єкти, суб’єкти та джерела інтелектуальної власності);

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності;

Об’єкти та суб’єкти авторського права і суміжних прав;

Об’єкти охорони авторського права;

Об’єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським правом;

Об’єкти та суб’єкти права промислової власності;

Джерела права інтелектуальної власності в Україні та інших країнах.

Тема 3. Винахідницька та пошукова робота

Джерела інформації для проведення пошукової роботи (науково-технічна та патентна документація);

Типи офіційних публікації та види неопублікованих документів, і їх класифікація;

Методи винахідницької та пошукової роботи і їх різновиди;

Загальні положення по патентній документації;

Використання нових інформаційних технологій для пошуку даних.

Змістовий модуль 2. Патентознавство та авторське право

Тема 4. Ідентифікація охоронних документів.

Сутність будови та методика користування міжнародною патентною класифікацією (МПК) і патентною інформацією:

– системи патентної класифікації (міжнародна; міжрегіональна (міждержавна); національна (внутрішньодержарна), територіальна). Особливості національної класифікації винаходів (німецька, американська, англійська, японська, радянська (російська), українська);

– типи міжнародної патентної класифікації (МКВ – міжнародна класифікація винаходів СРСР; МПК – міжнародна патентна класифікація; МКТП – міжнародна класифікація товарів та послуг; МКПЗ – міжнародна класифікація промислових зразків; КЗЕ – міжнародна класифікація зображень елементів знаків);

– структура рубрики МПК на об’єкти промислової власності (розділ, підрозділ, клас, підклас, група, підгрупа).

Використання кодів ІНІД (Узгоджених на міжнародному рівні цифрових кодів) для ідентифікації даних по патентній документації:

– використання цифрових кодів для бібліографічних даних (елементів) на титульному аркуші опису до об’єкта промислової власності (згідно стандартів ВОІВ ST.9, ST.10 та ST.16);

– бібліографічні елементи охоронного документу з зазначенням виду його кодування;

– дані, що стосуються заявки на патент;

– пріоритетні бібліографічні дані;

– технічна інформація;

– зв’язок з іншими джерелами інформації;

– ідентифікація суб’єктів охоронного документа.

Тема 5. Патентні дослідження. Пошук патентної інформації, як складова патентних досліджень:

Поняття та зміст патентного пошуку;

Мета та цілі патентних досліджень (встановлення рівня технічних рішень; встановлення обсягу прав власника та умов здійснення прав патентовласника);

Види патентного пошуку (тематичний (предметний); іменний; нумераційний (за формальними ознаками)) та його задачі (прогнозування тенденцій розвитку техніки; визначення новизни технічних рішень;

Етапи проведення пошуку (визначення предмета пошуку; визначення кола країн; вибір інтервалу пошуку; перегляд і добір описів об’єктів; визначення патентної чистоти);

Порядок проведення (ДСТУ 3575-97) патентних досліджень та оформлення звіту (ДСТУ 3008-95);

Використання інформаційних пошукових систем (Державна, галузева та територіальна системи патентної інформації).

Тема 6. Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності

Всесвітня організація інтелектуальної власності;

Міжнародна охорона промислової власності;

Міжнародна охорона літературної і художньої власності.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Патентознавство та авторське право
Тема 1. Вступ до сфери права інтелектуальної власності. 15 2 2 11 15 1 1 13
Тема 2. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності. 15 2 2 11 15 1 1 13
Тема 3. Винахідницька та пошукова робота 15 2 2 11 15 15
За змістовим модулем 1 45 6 6 33 45 2 43
Змістовий модуль 2. Патентознавство та авторське право
Тема 4. Ідентифікація охоронних документів. 15 2 2 11 15 1 1 13
Тема 5. Патентні дослідження. 15 2 2 11 15 1 1 13
Тема 6. Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності 15 2 2 11 15 15
За змістовим модулем 2 45 6 6 33 45 2 43
Усього годин за курс 90 12 12 66 90 4 4 84


5. Теми семінарських занять (не передбачено)

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
д/ф з/ф
1 Визначення ставки роялті 2 0,5
2 Визначення ціни ліцензії 1 0,5
3 Визначення окремо для кожного ОІВ вартості ліцензії та його частки для інноваційного продукту створеного на підставі двох або більше винаходів 1 0,5
4 Визначення значення коефіцієнта досягнутого результату для розрахунку вартості ліцензії 2 0,5
5 Визначення значення коефіцієнта складності розв’язання технічної задачі для розрахунку вартості ліцензії 2 0,5
6 Визначення значення коефіцієнта новизни для розрахунку вартості ліцензії 2 0,5
7 Визначення значень коефіцієнтів досягнутого результату, складності розв’язання технічної задачі, новизни для розрахунку вартості ліцензії 2 1
  Разом 12 4

7. Теми лабораторних занять (не передбачено)

8. Самостійна робота

Змістовий модуль 1

1. Оформлення угоди на об’єкти інтелектуальної власності (літературний твір, комп’ютерна програма)

2. Оформлення ліцензійної угоди (ліцензія на використання винаходу; ліцензія на використання промислового зразка; ліцензія на товарний знак)

3. Оформлення договору купівлі-продажу ліцензії та прав на використання охоронного документу

4. Оформлення угоди між юридичними особами про передачу охоронного документу від однієї особи іншій2. Заводи України з випуску сільськогосподарських машин.

Змістовий модуль 2

5. Оформлення заяви на використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка між фізичними особами

6. Оформлення договору між роботодавцем і винахідником

7. Оформлення авторських договорів

8. Оформлення актів

9. Індивідуальні завдання

1. Оформлення звіту за проведеним патентним дослідженням.

2. Оформлення угод та договорів стосовно об’єктів інтелектуальної власності.

3. Оформлення заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

4. Реферат, тема та зміст якого має індивідуальний характер, і в методичному плані передбачає закріплення та поглиблення знань, які отримані в процесі вивчення окремих тем навчальної дисципліни.

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, статистичних даних, таблиць, технічних засобів навчання, тощо.

Практичні заняття: рішення практичних робіт, розв’язування інженерних задач із застосуванням ПЕОМ, тестування.

Самостійна робота: вивчення тем у домашніх умовах, бібліотеці, комп’ютерному класі, в Інтернеті.

11. Методи контролю

Перед вивченням дисципліни студенти ознайомлюються із системою оцінювання їх роботи, кількісними показниками оцінки кожного виду робіт та дисципліни в цілому, строками контролю засвоєння матеріалу змістових модулів. Протягом семестру студенти регулярно інформуються щодо їх поточного рейтингу з дисципліни.

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної лабораторної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна та індивідуальна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 5…6 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо.

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) рейтинг з дисципліни визначається за шкалами оцінювання 100-бальною, національною («зараховано», «не зараховано») та системи ECTS.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40 100
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
10 10 10 10 10 10

Т1, Т2 … Т12 – теми змістових модулів.

13. Виконання курсового проекту (роботи),
(курсове комплексне тестове завдання) (не передбачено)

14. Шкала: національна та ECTS і критерії оцінювання
до визначення рівня знань і навичок

14.1 Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для іспиту для заліку
90-100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

14.2 Критерії оцінювання:

 1.  «Відмінно» (90-100 балів) – студент виявляє всебічні системні і глибокі знання програмного матеріалу, вільно оперує матеріалом, чітко володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати і робити висновки;
 2. «Дуже добре» (82-89 бали) – студент виявляє широкий професійний кругозір, уміння логічно мислити, виявляє достатньо системне і глибоке знання програмного матеріалу, чітко володіє понятійним апаратом, проте у відповідях допускаються окремі неточності, які не змінюють суті питання.
 3. «Добре» (74-81 бали) – студент виявляє достатньо глибоке знання програмного матеріалу, володіє понятійним апаратом, вміє аргументувати свої відповіді, проте у відповідях допускаються неточності, які впливають на чіткість.
 4. «Задовільно» (64-73 бали) – студент виявляє не достатньо глибоке знання програмного матеріалу, в основному володіє основним понятійним апаратом, але допускає принципові помилки;
 5. «Достатньо» (60-63 бали) – студент виявляє слабкі знання, у відповідях не точно формулює причинно-наслідкові зв’язки між явищами і процесами, оперування фактами відбувається на рівні запам’ятовування, допускаються значні помилки.
 6. «Незадовільно» (35-59 бали) – студент виявляє значні прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, у володінні окремими поняттями, не знає більшої частини фактичного матеріалу, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами і процесами, завчивши матеріал без його усвідомлення.

15 Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Патентознавство та авторське право» включає:

 1. Типову програму навчальної дисципліни;
 2. Робочу програму дисципліни;
 3. Опорний конспект лекцій;
 4. Методичні рекомендації для виконання практичних занять.
 5. Конспект лекцій.
 6. Крекот М.М. додатки до методичних вказівок для практичних занять «Оцінка вартості нематеріальних активів» / М.М. Крекот – Харків.: Навчальне видання ХНТУСГ, 2017. – 142с.
 7. Бакум М.В. Методичні вказівки «Засоби реалізації об’єктів інтелектуальної власності» / М.В. Бакум М.М. Крекот – Харків.: Навчальне видання ХНТУСГ, 2017. – 102с.

16. Рекомендована література

Базова

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ. ‑ К.: Відомості Верховної Ради, 1994, № 7, С. 32.

2. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності / Упоряд. Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 172 с.

3. В.Н. Игнатенко, Н.Е. Яркина. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2004 года). Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2004. – 608 с.

4. Г.О. Андрощук, Л.И. Работягова. Патентное право: правовая охрана изобретений. Учебн. пособие. ‑ К.: МАУП, 1999. ‑ 216с.

5. В.Г. Зинов. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. пособие. ‑ М.: Дело, 2003. ‑ 512 с.

6. П.Н. Цыбулев. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. ‑ К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. ‑ 184 с.

7. О.В. Ієвіння, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

8. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

9. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. Вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

10. С.В. Бондаренко, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дмитришин, В.О. Жаров, І.Ю. Кожарська, М.В. Паладій, О.О. Тверезенко, П.М. Цибульов, Т.М. Тевелєва. Інтелектуальна власність Навч. посібник / За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276. с.

11. Борис Юрковский. Как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: Центр “Консульт”, 2007. –352 с.

12. І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / За ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

Допоміжна

1. Ієвіння О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

3. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С.. Патентознавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

4. Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. Вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

5. Бондаренко С.В., Бутнік-Сіверський О.Б., Дмитришин В.С., Жаров В.О., Кожарська І.Ю., Паладій М.В., Тверезенко О.О., Цибульов П.М., Тевелєва Т.М.. Інтелектуальна власність Навч. посібник / За ред. П.М.Цибульова. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276. с.

6. Юрковский Борис. Как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: Центр “Консульт”, 2007. –352 с.

7. Назаренко І.І., Кредісов А.І., Ракша В.О. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / За ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

8. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 248 с.

9. Винахідник та раціоналізатор: Науково-популярний, науковий журнал. – К: УАН, 2000. – 2009.

10. Дейниченко Г.В., Дуб В.В. Патентознавство: Навч. посіб. – Харків: РВВ ХДУХТ, 2006. – 224 с.

11. Войтов В.А., Горбатовський О.М., Бакум М.В., Нікітін С.П. Методичні вказівки до складання і подання заявки на винахід та корисну модель. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 75 с.

12. Рыжов К.В. Сто великих изобретений. – М.: Вече, 2004. – 515 с.

13. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. ‑ К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. ‑ 184 с.

17 Інформаційні ресурси

(Посилання на електронний ресурс)

1. Бенедисюк І.М. Посібник для студентів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І.М. та ін. – Київ: К.І.С., 2018. -424 с. URL: http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handbook_.pdf

2. Аксютіна А.В. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. / За заг ред канд. юрид. наук, доц. НестерцовоїСобакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 140 с. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1424/1/Интел_власн.pdf

3. Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2011/12/Бондаренко%20С.В.%20Авторське%20право%20та%20суміжні%20права%20.pdf.

18 Зміни і доповнення

(до методичного забезпечення та рекомендованої літератури)

Що вилучається з робочої програми Що вводиться в  робочу програму Дата розгляду кафедрою