Форма затверджена наказом ректора ХНТУСГ

01-08/45 від 16.03.16 р.

Ф-КФ-02-3

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

Кафедра «Сільськогосподарські машини»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІ МСМ

                                                                                                              (підпис)    В.М. Власовец

« 6 » червня 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВС ППП1 «ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»          

(шифр і назва)

Спеціальність             076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(шифр і назва спеціальності)

за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(назва)

інститут           ННІ «Механотроніки і систем менеджменту»                                                  

2018 рік

Робоча програма «Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції»      для студентів

галузь знань 07 «Управління і адміністрування»

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

                          (шифр і назва)

за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

                               (назва)

Розробник програми:

Доцент, к.т.н. Михайлов А.Д.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Сільськогосподарські машини»

Протокол від  «5» червня 2018 року   № 10

Завідувач кафедри СГМ   _______________________ (підпис) Пастухов В.І. (прізвище та ініціали)

«   »           2018 року

Ó ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018рік

Ó Михайлов А.Д., 2018 рік

1Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,0 Галузь знань (шифр і назва)   Нормативна    
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.050503 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________     (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 60 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента – 60 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
15 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 6/84

1Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,0 Галузь знань (шифр і назва)   Нормативна    
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.050503 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________     (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 60 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента – 60 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 15 год. 4 год.
Практичні, семінарські
15 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 6/84

2.Мета та завдання дисципліни “Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції”

Основи професійної діяльності майбутніх спеціалістів економічного профілю в сільському господарстві складатимуть питання планування, проектування, організації, контролю і обліку окремих галузей та виробництва в цілому, а також діяльність у проектно-конструкторських і науково-дослідних установах, менеджмент, маркетинг тощо.

Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується високим рівнем механізації та автоматизації процесів, які постійно удосконалюються в умовах впровадження ринкових відносин.

У зв’язку з цим, система професійної підготовки фахівців має на меті забезпечення необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками із галузі сільськогосподарської техніки, особливості ії використання для забезпечення високих економічних показників.

Завдання дисципліни – дати студентам основи знань із:

– загальних питань механізації та автоматизації сільськогосподарського виробництва, принципів розробки національних програм і систем машин для технічного забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції, створення нових та модернізації існуючих засобів і комплексів;

– основних положень агротехнічних вимог до засобів механізації при виконанні головних технологічних процесів у рослинництві;

– будови базових моделей сільськогосподарських машин та принципів їх функціонування;

– економічної оцінки машин та агрегатів на стадіях аналізу сучасного стану, модернізації і розробки нової техніки.

Предметом дисципліни є: сільськогосподарські машини і знаряддя як засоби механізації виробництва продукції рослинництва, призначення, загальна будова, технологічний процес, особливості конструкції робочих органів груп машин вітчизняного і зарубіжного виробництва для виконання технологічних операцій, їх переваги і недоліки, умови використання.

Після вивчення дисципліни кожний студент повинен володіти:

  • знаннями загальної будови сільськогосподарських машин і знарядь вітчизняного і зарубіжного виробництва для механізації виробництва продукції рослинництва, особливостей конструкції робочих органів, їх переваг і недоліків та умов використання;
  • – загальних питань механізації та автоматизації сільськогосподарського виробництва, принципів розробки національних програм і систем машин для технічного забезпечення сільського господарства, створення нових та модернізації існуючих засобів і комплексів;
  •  основних положень агротехнічних вимог до технічних засобів при виконанні головних технологічних процесів у рослинництві;
  • – економічної оцінки машин та агрегатів на стадіях аналізу сучасного стану, модернізації і розробки нової техніки.

Програма складена відповідно до кваліфікаційних характеристик підготовки бакалаврів економічного профілю і типової програми дисципліни “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Навчальним планом на вивчення дисципліни “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” передбачено 90 години занять, із яких 15 годин лекційні, 15 годин практичні заняття, 60 години самостійна робота.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І

Машина для вирощування та догляду за с/г рослинами

Вступна лекція.

Структура професійної діяльності спеціалістів економічного профілю. Завдання дисципліни, ії роль і місце в системі підготовки спеціалістів. Структура і зміст. Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції: стан та перспективи розвитку. Основні поняття і терміни: робочі і допоміжні органи, технологічні і енергетичні модулі, машини, агрегати. Система машин для комплексної механізації сільськогосподарського виробництва. Класифікація технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції. Принципи класифікації, найменування та маркування машин. Матеріальна база України для створення і випуску сільськогосподарських машин. Роль економіста у створенні, удосконаленні техніки при заміні застарілої.

Тема 1. Ґрунтообробні машини.

Агробіологічне обґрунтування обробітку ґрунту. Види, способи, технологічні процеси та системи обробітку ґрунту. Класифікація ґрунтообробних машин.

Основний обробіток ґрунту: відвальна оранка з підніманням скиби, культурна з перевертанням скиби, з грунтопоглибленням; безвідвальна оранка корпусами з гнутими стійками, чизелювання і плоскорізна оранка; спеціальна оранка. Плуги, чизелі, плоскорізи. Типи, будова робочих органів та технологічний процес.

Поверхневий обробіток ґрунту. Задачі. Призначення. Будова та технологічний процес борін, лущильників, культиваторів, котків, фрез та комбінованих агрегатів. Оцінка якості роботи машин. Перспективи розвитку ґрунтообробних машин.

Тема 2. Машини для внесення добрив.

Види добрив та їх фізико-механічні властивості. Способи та технології внесення добрив. Агротехнічні вимоги до машин для внесення добрив. Типи машин для підготовки та внесення добрив. Призначення, будова, технологічний процес машин для розтарювання, подрібнення, змішування, завантаження та внесення добрив. Машини та пристрої для локального внесення в грунт твердих і рідких (комплексних) мінеральних добрив та підживлення рослин. Комплекси машин для внесення твердих і рідких органічних добрив.

Контроль за якістю роботи. Автоматизовані системи контролю. Шляхи удосконалення машин для підготовки та внесення добрив.

Тема 3. Посівні та садильні машини.

Агробіологічне обґрунтування посіву та посадки сільськогосподарських культур. Способи посіву та посадки: рядовий, вузькорядний, перехресний, широкорядний, пунктирний, гніздовий, квадратно-гніздовий, барозневий, гребеневий, комбінований. Класифікація сівалок. Агротехнічні вимоги до посівних та садильних машин. Типи робочих органів сівалок та принципи їх функціонування, поняття про норму висіву. Системи сигналізації і автоматичного контролю роботи сівалок. Напрямки удосконалення посівних та садильних машин.

Тема 4. Машини для захисту рослин.

Мета і загальні положення про методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів: агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний. Система машин для захисту рослин. Вимоги до машин для боротьби із шкідниками, захворюваннями та бур’янами. Способи хімічного захисту рослин: протруювання, обприскування, обпилювання, термомеханічний, фумігація. Комплекс машин: протруювачі, обприскувачі, обпилювачі, аерозольні генератори, фумігатори. Агротехнічні вимоги до машин. Типи робочих органів та принципи їх роботи.

Перспективи розвитку способів та технічних засобів для захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

Тема 5. Меліоративні машини.

Задачі і види меліорації. Культуртехнічна меліорація, її складові. Машини для виконання культуртехнічних робіт. Аналіз конструкцій робочих органів.

Гідротехнічна меліорація, її складові. Машини для виконання осушувальних робіт. Машини для виконання зрошення.

Класифікація дощувальних машин.

Хімічна меліорація. Система машин.

Способи і машини для захисту ґрунтів від ерозії.

Змістовий модуль 2

Машини для збирання с/г культур

Тема 6. Зернозбиральні машини.

Характеристика зернових культур як об’єкта збирання. Технології збирання зернових культур. Комплекс зернозбиральних машин. Агротехнічні вимоги. Валкові жатки. Призначення. Типи. Будова та технологічний процес. Зернозбиральні комбайни. Призначення, загальна будова та технологічний процес. Пристосування для збирання врожаю кукурудзи, соняшнику, насінників трав, круп’яних та інших культур. Системи контролю і сигналізації комбайнів. Втрати при збиранні врожаю і шляхи запобігання їм.

Способи і технології збирання незернової частини врожаю. Комплекси машин.

Перспективи розвитку машин для збирання врожаю зернових культур.

Тема 7. Машини для збирання трав на сіно.

Аналіз технологій збирання трав на сіно: розсипного, пресованого, подрібненого. Комплекси машин для збирання трав на сіно: косарки, косарки-плющилки, граблі, волокуші, підбирачі-копнувачі, копицевози, підбирачі-стогоутворювачі, скирдосклади, прес-підбирачі та навантажувачі паків та рулонів, транспортери паків.

Агротехнічні вимоги до машин.

Перспективи розвитку способів заготовки трав на сіно та засобів для їх виконання.

Тема 8. Машини для збирання цукрових буряків.

Технології збирання цукрових буряків. Бурякозбиральні комплекси. Агротехнічні вимоги до машин для збирання буряків. Гичко – та коренезбиральні машини. Типи, будова та технологічний процес.

Системи автоматичного управління та контролю технологічного процесу бурякозбиральних машин.

Напрямки розвитку бурякозбиральних машин.

Тема 9. Машини для збирання картоплі.

Технології збирання картоплі. Класифікація машин. Комплекси машин для збирання бадилля, викопування картоплі, відокремлення грудок та інших домішок, сортування картоплі. Машини для завантаження картоплі до сховища і вивантаження із них. Напрямки удосконалення картоплезбиральних машин.

Тема 10. Машини для збирання кукурудзи на зерно.

Аналіз умов та критерії якості збирання кукурудзи на зерно: об’єм виробництва кукурудзи на зерно, цінність, використання, особливості на час збирання. Сучасні технології збирання кукурудзи на зерно: сутність, операції, засоби механізації, використання, економічні показники.

Система машин.

Аналіз конструкцій робочих органів кукурудзозбиральних машин: подільники, відривні апарати, різальні апарати, подрібнювачі, очисники качанів, молотильні апарати, транспортери.

Методика підготовки і технологічне налагодження машин для збирання кукурудзи на зерно.

Тема 11. Машини для післязбирального обробітку зерна.

Завдання післязбирального обробітку зерна. Склад зернового вороху і властивості його компонентів. Ознаки розділення і технічні засоби очищення і сортування зерна.

Розподілення компонентів вороху за аеродинамічними властивостями. Типи аспіраційних систем.

Розподілення зернового вороху за розмірами: Типи решіт, решітних станів, трієрів.

Розподілення вороху на компоненти за формою і станом поверхні, щільністю, кольором та іншими ознаками. Полотняні гірки, електромагнітні сепаратори, вібраційні сепаратори, пневматичні сортувальні столи.

Сушіння зерна. Агротехнічні вимоги до сушіння продовольчого зерна та насіння. Активне вентилювання.

Класифікація машин для післязбирального обробітку зерна. Агротехнічні вимоги до машин. Перспективні напрямки розвитку машин для післязбирального обробітку зерна.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Машина для вирощування та догляду за с/г рослинами
Вступ 1 1         1 1        
Тема 1. Машини для обробітку ґрунту. 10 2 2     6 8 1 1     6
Тема 2. Машини для посіву і посадки сільськогосподарських культур. 10 2 2     6 8 1 1     6
Тема 3.Машини для внесення добрив. 8 1 1     6 7 1       6
Тема 4. Машини для захисту рослин. 8 1 1     6 8         8
Тема 5. Меліоративні машини. 8 1 1     6 8         8
Разом за змістовим модулем 1 45 8 7     30 40 4 2     34
Змістовий модуль 2. Машини для збирання с/г культур
Тема 6.Машини для збирання зернових культур. 9 2 2     5 10         10
Тема 7. Машини для збирання цукрових буряків. 8 1 2     5 8         8
Тема 8. Машини для збирання кукурудзи на зерно. 7 1 1     5 8         8
Тема 9.Машини. для збирання картоплі. 7 1 1     5 8         8
Тема 10.Машини для збирання трав на сіно. 7 1 1     5 8         8
Тема 11. Машини для післязбиральної обробки зерна. 7 1 1     5 8         8
Разом за змістовим модулем 2 45 7 8     30 50         50
Усього годин 90 15 15     60 90 4 2     84

5. Теми семінарських занять

(Відсутні)

6. Теми лабораторних занять

(Відсутні)

7. Теми практичних робіт

1.Призначення, загальна будова та технологічний процес машин для обробітку грунту: плугів, культиваторів, борін, лущильників, котків.

2.Призначення, загальна будова та технологічний процес машин для внесення добрив: кузовних розкидачів твердих мінеральних та органічних добрив, машин для внесення рідких органічних добрив.

3.Призначення, загальна будова та технологічний процес зернових, спеціальних сівалок (для посіву насіння буряків, кукурудзи, соняшнику), розсадосадильних машин та картоплесаджалок.

4.Призначення, загальна будова та технологічний процес машин для хімічного способу захисту рослин: обприскувачів, обпилювачів, аерозольних генераторів, протруювачів, фумігаторів.

5.Призначення, загальна будова та технологічний процес зернозбиральних комбайнів.

6.Призначення, загальна будова та технологічний процес зерноочисних машин: повітряно-решітно-трієрних та спеціальних: електромагнітних, пневматичних сортувальних столів та вібраційних сепараторів.

7.Призначення, загальна будова та технологічний процес машин для збирання цукрових буряків, картоплі, кукурудзи на зерно.

8. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Будова ґрунтообробних машин зарубіжного виробництва. Комбіновані ґрунтообробні агрегати.

Тема 2. Будова зарубіжних машин для приготування та внесення добрив, їх ефективного використання.

Тема 3. Особливості будови зарубіжних посівних машин. Машини для посадки коренеплодів.

Тема 4. Малогабаритні і ранцеві обприскувачі. Ефективність використання в Україні машин для хімічного захисту рослин зарубіжного виробництва.

Тема 5. Машини для збирання трав на сіно зарубіжних країн, їх використання в Україні.

Тема 6. Особливості конструкцій зернозбиральних комбайнів зарубіжного виробництва.

Тема 7. Проблеми післязбирального обробітку зерна в Україні. Шляхи їх рішення. Нові зерноочисні машини вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Тема 8. Особливості конструкцій робочих органів і машин для збирання цукрових буряків зарубіжного виробництва, їх економічне використання в Україні.

Тема 9. Нові робочі органи картоплезбиральних машин, особливості їх конструкцій, використання.

Тема 10. Зарубіжні засоби механізації для вирощування овочів.

Тема 11. Механізація робіт в садівництві в країнах світу, комплекси машин для садівництва.

Тема 12. Меліоративні машини. Задачі і види меліорації. Культуртехнічна, гідротехнічна, хімічна. Система машин для меліорації.

9. Індивідуальне завдання

(відсутні)

10. Методи навчання

Студенти виконують практичні роботи після засвоєння лекційного матеріалу. Перед виконанням кожної практичної роботи студенти проходять вхідний контроль знань, мета якого визначення рівня знань необхідного для якісного виконання роботи.

Студенти, які мають відповідний рівень знань і допущені до виконання практичних робіт, проходять інструктаж з техніки безпеки.

Студенти, які не мають необхідного рівня знань, до виконання практичних робіт не допускаються.

Після виконання практичної роботи кожний студент індивідуально ії захищає та отримує відповідну оцінку знань.

11. Методи контролю

Поточне тестування відповідно до змістових модулів: відвідування і наявність конспекту лекцій, виконання і захист практичних робіт, тестування теоретичних занять і самостійної роботи. За запропонованою схемою відвідування двогодинної лекції оцінюється одним балом (наприклад, за ведення конспекту), а виконання двогодинної практичної роботи і її захист оцінюється двома балами. Самостійна робота заохочується кількістю балів, які відведені на тестування тем кожного змістового модуля. Дослідницька робота оцінюється 4…5 балами.

Після завершення кожного модуля студенти, які за результатами змістових модулів не набрали базового мінімуму (60,0% балів) і студенти які бажають підвищити рейтинговий бал проходять повторно тестування, яке передбачене в кінці змістових модулів.

Додатково бали студентам нараховуються за дослідницьку роботу, участь у фаховій олімпіаді, у конференціях з доповідями, а також за внесення раціоналізаторських пропозицій, винахідництво тощо. Ця кількість балів нараховується за пропозицією викладача, уточняється та затверджується на засіданні кафедри.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль 1 Підсумковий контроль Сума
Назва теми 25 50
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5
5 5 5 5 5
Змістовий модуль 2 Підсумковий контроль Сума
Назва теми 30 50
Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11
5 5 5 5 5 5

13. Шкала оцінювання: національна та ects

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно      зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

14. Методичне забезпечення

1. Конспекти лекцій.

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (вказівки до виконання лабораторних робіт).

3. Ілюстративні матеріали (плакати, стенди, відеофільми).

15. Рекомендована література

Основна

1. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с.

2. Войтюк Д.Г. та ін. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 448 с.

3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1983. – 496 с.

4. Гаврилюк Г.Р. Технологічна наладка та усунення несправностей сільськогосподарських машин. – К.: Урожай, 1988. – 254 с.

Додаткова

5. Бакум М.В. та ін. “Меліоративні машини”. – Харків: ХДТУСГ, 2001. – 308 с.

6. Бакум М.В. та ін “Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини”. За ред. М.В. Бакума. – Харків, 2005. – 332 с.

7. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – 285 с.

8. Бакум М.В. та ін. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – 288 с.

16. Інформаційні ресурси

              1. Нормативна база (ГОСТ, ДСТУ та інші нормативні документи).

2. Джерела (Інтернет) по технічному забезпеченню процесів виробництва сільськогосподарської продукції.